Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 192/12 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi garażami

Data podpisania: 2012/04/24

Data wejścia w życie: 2012/04/24


ZARZĄDZENIE NR 192/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 24 kwietnia 2012 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi garażami .

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 , Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), zarządzam co następuje:


§ 1. W Zarządzeniu Nr 646/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi garażami (zm. Zarządzenie Nr 544/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 października 2006 r., Zarządzenie Nr 51/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2008 r., Zarządzenie Nr 536/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 listopada 2011 r., Zarządzenie Nr 592/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 listopada 2011 r., Zarządzenie Nr 57/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 lutego 2012 r.) wprowadza się następujące zmiany:

    1. § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Gospodarowanie garażami odbywa się w drodze zawierania umów najmu oraz umów użyczenia”.

    2. § 8 otrzymuje brzmienie:
„ § 8.1. Garaże mogą być oddawane w najem w trybie bezprzetargowym :
1) dotychczasowym najemcom lub dzierżawcom, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2,
2) osobom niepełnosprawnym z obniżoną sprawnością ruchową (o znacznym stopniu niepełnosprawności, umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z kodu R lub N, lekkim stopniu niepełnosprawności z kodu R lub N), które z tytułu swej niepełnosprawności posiadają zaświadczenie o konieczności posługiwania się pojazdem mechanicznym wydane przez komórkę ds. osób niepełnosprawnych Urzędu Miasta Szczecin, a wolny garaż znajduje się w bliskim sąsiedztwie zamieszkiwania. 

Pojazd musi być zarejestrowany na osobę niepełnosprawną lub jej współmałżonka lub jednego z rodziców, pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym

3) podmiotowi, który wystąpi z wnioskiem o zawarcie umowy, pod warunkiem negatywnego rozstrzygnięcia przetargu, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3, z powodu braku oferentów. 
4) jeżeli garaż przyznawany jest jako garaż zamienny, w związku z rozwiązaniem umowy na dotychczas zajmowany garaż z przyczyn leżących po stronie wynajmującego.

2. Garaże mogą być oddawane w użyczenie na czas nieoznaczony lub oznaczony w trybie bezprzetargowym jednostkom organizacyjnym gminy Miasto Szczecin”.


    3. §13 ust.4 otrzymuje brzmienie:
„4. Z obowiązku wniesienia kaucji, o której mowa w ust.1, zwolnieni są najemcy o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 oraz w § 8 ust.2”.


§  2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.


§  3. Nadzór nad realizacja zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. komunalnych.


§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2012/05/08, odpowiedzialny/a: Marcin Wajdziak, wprowadził/a: Edward Różycki, dnia: 2012/05/08 14:42:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Edward Różycki 2012/05/08 14:42:01 modyfikacja wartości
Edward Różycki 2012/05/08 14:39:44 nowa pozycja