Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 93/12 zmieniające zarządzenie w sprawie projektu „Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację”

Data podpisania: 2012/02/29

Data wejścia w życie: 2012/02/29


ZARZĄDZENIE NR 93/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 29 lutego 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie projektu „Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację”

        Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,  Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,  poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) zarządzam co następuje:


   § 1.
W Regulaminie uczestnictwa w projekcie „Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 535/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 października 2010 roku w sprawie projektu „Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację” (zm. Zarządzenie Nr 457A/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 września 2011 roku) w §1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Projekt realizowany jest w okresie od dnia 01 lipca 2010 roku do dnia 30 marca 2012 roku”.


   § 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2012/02/29, odpowiedzialny/a: Łukasz Pundyk, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2012/08/30 15:16:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2012/08/30 15:16:45 modyfikacja wartości
Małgorzata Bil-Modranka 2012/03/14 14:03:00 nowa pozycja