Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 189/12 w sprawie wyodrębnienia docelowo czynszowego zasobu lokali mieszkalnych

Data podpisania: 2012/04/23

Data wejścia w życie: 2012/04/23


ZARZĄDZENIE NR 189/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 23 kwietnia 2012 r.


w sprawie wyodrębnienia docelowo czynszowego zasobu lokali mieszkalnych.


Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323 z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789 i Nr 163, poz. 981, Nr 224, poz. 1337), w związku z § 7 ust. 1 Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2010-2015 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLVII/1187/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2010-2015 (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2010 r. Nr 61 poz. 1191) zarządzam, co następuje :


§ 1. W celu zapewnienia właściwych warunków realizacji zadań gminy, z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin wyodrębnia się zasób docelowo czynszowy, w skład którego wchodzą lokale wymienione w załączniku do zarządzenia.
§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 92/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 lutego 2008 r.
w sprawie wyodrębnienia docelowo-czynszowego zasobu lokali mieszkalnych.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2012/04/25, odpowiedzialny/a: Marcin Wajdziak, wprowadził/a: Edward Różycki, dnia: 2012/05/18 13:37:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Edward Różycki 2012/05/18 13:37:45 modyfikacja wartości
Edward Różycki 2012/04/25 14:32:51 modyfikacja wartości
Edward Różycki 2012/04/25 14:08:31 nowa pozycja