Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 21/12 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin znajdujących się na stanie Urzędu Miasta Szczecin.

Data podpisania: 2012/01/18

Data wejścia w życie: 2012/01/18


Zarządzenie Nr 21/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 18 stycznia 2012 r
.

w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin znajdujących się na stanie Urzędu Miasta Szczecin.


        Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172,poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230, Dz. U. z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113), zarządzam co następuje:


§ 1.
Nieodpłatnie przekazuję na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Pomorskiej 15, składniki majątkowe Gminy Miasto Szczecin, znajdujące się na stanie Urzędu Miasta Szczecin, opisane w załączniku do niniejszego Zarządzenia, będące w użytkowaniu Rady Osiedla Międzyodrze Wyspa Pucka.

§ 2. Przekazanie wyposażenia, o którym mowa w § 1, nastąpi w oparciu o protokół zdawczo – odbiorczy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Biura Rady Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2012/03/01, odpowiedzialny/a: Marta Czapiewska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2012/06/26 13:52:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2012/06/26 13:52:04 modyfikacja wartości
Marta Wikieł 2012/03/01 14:43:54 nowa pozycja