Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 118/12 w sprawie powowłania komisjii ds. przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Naczelnego Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.

Data podpisania: 2012/03/13

Data wejścia w życie: 2012/03/13


ZARZĄDZENIE NR 118/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 13 marca 2012r.

 


w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Naczelnego Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.


Na podstawie art. 16 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, z 2011 r. Nr 207, poz. 1230) w związku z art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) oraz § 4, 5, 6 i 7 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz.U. Nr 154, poz. 1629) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję w składzie:

Przewodniczący:

1) Krzysztof Soska  - Zastępca Prezydenta Miasta (I przedstawiciel organizatora),

Członkowie:

2) Ryszard Słoka   - Sekretarz Miasta (II przedstawiciel organizatora),

3) Agata Stankiewicz  - Dyrektor Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków   (III przedstawiciel organizatora)

4) Zenon Butkiewicz  - Dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

5) Kamila Stępień-Kutera  - Specjalista do Spraw Muzyki w Departamencie Narodowych Instytucji Kultury w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

6) Andrzej Kosendiak - przedstawiciel Zrzeszenia Filharmonii Polskich,

7) Sylwester Ostrowski  - przedstawiciel Stowarzyszenia Orkiestra Jazzowa,

8) Izabela Joniec  - przedstawiciel organizacji związkowej, reprezentatywnej w rozumieniu art. 24125a Kodeksu pracy, działających w  Filharmonii im.  Mieczysława Karłowicza w Szczecinie,

9) Adam Majewski  - przedstawiciel organizacji związkowej, reprezentatywnej w rozumieniu art. 24125a Kodeksu pracy, działających w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.
 


§ 2. Zadaniem komisji jest:
1) określenie kryteriów oceny przydatności kandydata,
2) przeprowadzenie postępowania konkursowego, którego celem jest ocena ofert, które wpłynęły na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Szczecina na stanowisko Dyrektora Naczelnego Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie oraz wyłonienie kandydata na to stanowisko,
3) sporządzenie protokołów z posiedzeń komisji,
4) przekazanie wyników postępowania konkursowego wraz z dokumentacją Prezydentowi Miasta.


§ 3. 1. Postępowanie konkursowe jest dwuetapowe:
1) w I etapie - Komisja dokona weryfikacji złożonych ofert, z uwzględnieniem kwalifikacji posiadanych przez kandydatów oraz spełnienia warunków formalnych określonych w ogłoszeniu o konkursie, oraz wyłoni kandydatów do etapu drugiego,
2) w II etapie - Komisja przeprowadza rozmowy z kandydatami podczas których dokona oceny wyłonionych kandydatów, ich wiedzy fachowej, umiejętności kierowniczych, na podstawie przygotowanych pytań oraz przedstawionych przez kandydatów koncepcji programowych, dotyczących prowadzenia Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza
w Szczecinie.
2. Postępowanie konkursowe zakończy się wyłonieniem kandydata na stanowisko Dyrektora Naczelnego Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.


§ 4. 1. Komisja przeprowadzi postępowanie konkursowe:
1) I etap w dniu 19 marca 2012 r. o godz. 8.30 w pokoju nr 167,
2) II etap w dniu 19 marca 2012 r. od godz. 9.00 oraz 20 marca 2012 r. od godz. 8.30 w pokoju nr 167.
2. Postępowanie konkursowe może się odbywać w obecności co najmniej 2/3 składu komisji.
3. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
4. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego komisji.

 

§ 5. 1. Z każdego etapu postępowania konkursowego osoba wyznaczona przez Przewodniczącego komisji spośród jej członków sporządzi protokół, według wzorów stanowiących załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Protokół z posiedzenia komisji, zawierający informacje o przebiegu obrad i podjętych ustaleniach, podpisują członkowie komisji obecni na posiedzeniu.
3. Protokoły, o których mowa w ust. 1 i 2, są jawne.


§ 6. Komisja przedstawi Prezydentowi Miasta wyniki postępowania konkursowego wraz z:
1) protokołami, o których mowa w § 5 niniejszego zarządzenia,
2) dokumentem określającym kryteria oceny przydatności kandydata, o którym mowa w § 2 pkt 1 niniejszego zarządzenia.


§ 7. Komisja kończy działalność po dokonaniu czynności, o której mowa w § 6 niniejszego zarządzenia.


§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2012/03/14, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Anna Wojnicz, dnia: 2012/03/14 09:31:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Wojnicz 2012/03/14 09:31:46 modyfikacja wartości
Anna Wojnicz 2012/03/14 08:02:10 modyfikacja wartości
Anna Wojnicz 2012/03/14 08:00:19 modyfikacja wartości
Anna Wojnicz 2012/03/14 07:52:25 modyfikacja wartości
Anna Wojnicz 2012/03/14 07:51:54 modyfikacja wartości
Anna Wojnicz 2012/03/14 07:51:24 modyfikacja wartości
Anna Wojnicz 2012/03/14 07:50:54 nowa pozycja