Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 355/12 w sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2012 rok

Data podpisania: 2012/07/26

Data wejścia w życie: 2012/07/26


Zarządzenie Nr 355/12
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 26 lipca 2012 r.

w sprawie   zmiany w   budżecie Miasta i   układu wykonawczego na 2012 rok  

Na podstawie art. 257, pkt 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. - o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z   2010 Dz. U. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z   2011 Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz. 1707) oraz § 17 uchwały Nr IX/146/11 Rady Miasta Szczecin z   dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2012 rok   zarządzam, co następuje:  

§   1.   Wprowadzam zmiany w   zakresie wydatków budżetowych Miasta Szczecin na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1   do Zarządzenia.  

§   2.   Wprowadzam zmiany do układu wykonawczego budżetu Miasta Szczecin na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2   do Zarządzenia.  

§   3.   Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów/Biur wymienionych w   załączniku Nr 2.  

§   4.   Zarządzenie wchodzi w   życie z   dniem podpisania.  

 

 

Prezydent Miasta Szczecin

Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2012/07/26, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Sławomir Klimek, dnia: 2012/08/23 15:05:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sławomir Klimek 2012/08/23 15:05:29 modyfikacja wartości
Renata Rolska-Kamińska 2012/08/16 15:01:32 nowa pozycja