Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 538/12 w sprawie stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2012/12/03

Data wejścia w życie: 2012/12/03


ZARZĄDZENIE NR 538/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 3 grudnia 2012 r.


w sprawie stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie Gminy Miasto Szczecin.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 r. Nr 567), art. 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31,poz. 266, zm.: z 2006 r.: Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz.1193, Nr 249, poz. 1833; z 2007 r.: Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz.1218; z 2010 r.: Nr 3, poz. 13; z 2011 r.: Nr 224, poz. 1342) oraz § 2 Uchwały Nr XLVII/1187/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2010-2015 (Dz. U. Wojew. Zachodniopomorskiego z 2010 r. Nr 61, poz. 1191, z 2012 r., poz. 1168, poz. 2493) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Miesięczne stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy ustala się przy wykorzystaniu metody punktowej oceny wartości użytkowej mieszkań z zastosowaniem następującego wzoru:

 stawka czynszu=ilość punktów dla danego lokalux

wskaźnik przeliczeniowy 
kosztu odtworzenia 1 m2 pow. użytkowej budynku 

3% 

12 m-cy


51

 

gdzie:
1) ilość punktów dla danego lokalu określa się zgodnie z procedurą wskazaną w Załączniku do zasad polityki czynszowej oraz warunków obniżania czynszu stanowiących Załącznik do wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2010-2015 będącego załącznikiem do Uchwały Nr XLVII/1187/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2010-2015 (Dz. U. Wojew. Zachodniopomorskiego z 2010 r. Nr 61, poz. 1191, z 2012 r., poz. 1168, poz. 2493).
2) wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynku odpowiada wskaźnikowi przeliczeniowemu kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla Miasta Szczecin obowiązującemu od 1 października roku ubiegłego do 31 marca danego roku, każdorazowo ogłaszanemu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w dzienniku urzędowym województwa, w drodze obwieszczenia, zwany dalej “wskaźnikiem”
3) wskaźnik procentowy wartości odtworzeniowej 1m² lokalu wynosi 3 %.

§ 2. Podwyżka stawki czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin nie może przekroczyć w okresie do końca grudnia 2014 r. 55% stawki czynszu obowiązującej na dzień 1 października 2012 r.

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. komunalnych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: WGN, wytworzono: 2012/12/12, odpowiedzialny/a: Krzysztof Gajewski, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2012/12/17 09:50:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2012/12/17 09:50:26 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/12/13 15:08:46 modyfikacja wartości
Edward Różycki 2012/12/13 14:33:01 modyfikacja wartości
Edward Różycki 2012/12/13 09:43:38 modyfikacja wartości
Edward Różycki 2012/12/13 09:39:33 modyfikacja wartości
Edward Różycki 2012/12/13 09:27:18 modyfikacja wartości
Edward Różycki 2012/12/13 09:25:10 modyfikacja wartości
Edward Różycki 2012/12/13 09:23:52 modyfikacja wartości
Edward Różycki 2012/12/13 09:22:27 modyfikacja wartości
Edward Różycki 2012/12/13 09:19:15 modyfikacja wartości
Edward Różycki 2012/12/12 16:47:44 modyfikacja wartości
Edward Różycki 2012/12/12 16:47:03 modyfikacja wartości
Edward Różycki 2012/12/12 16:46:12 modyfikacja wartości
Edward Różycki 2012/12/12 16:44:34 modyfikacja wartości
Edward Różycki 2012/12/12 16:43:50 modyfikacja wartości
Edward Różycki 2012/12/12 16:42:10 modyfikacja wartości
Edward Różycki 2012/12/12 16:41:40 modyfikacja wartości
Edward Różycki 2012/12/12 16:40:57 modyfikacja wartości
Edward Różycki 2012/12/12 16:40:17 modyfikacja wartości
Edward Różycki 2012/12/12 16:39:07 nowa pozycja