Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 61/12 w sprawie ustanowienia Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin "Busola Biznesu"

Data podpisania: 2012/02/10

Data wejścia w życie: 2012/02/10


 Zarządzenie Nr 61/12

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 10 lutego 2012 r.

w sprawie ustanowienia Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin "Busola Biznesu"

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220 ; Nr 62, poz. 558; Nr 113 poz. 984: Nr 153, poz. 1271:
Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; Dz. U. z 2005 r. Nr, 172, poz.1441: Nr 175,poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr,17.poz.128; Nr 181,poz.1337; Dz. U. z 2007r. Nr 48,poz.327; Nr 138,poz. 974; Nr 173,poz. 1218;
Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz.1111; Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz.420; Nr 157,
poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.142; Nr 28, poz. 146; Nr 106, poz.675; Nr 40, poz. 230;
Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz.679; Nr 134, poz.777; Nr 21, poz. 113 Nr 217 poz. 1281), zarządzam,
co następuje

§ 1. 1. Ustanawia się Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Szczecin „Busola Biznesu”. 

2. Zasady przeprowadzenia konkursu o nagrodę wymienioną w ust. 1 ustala Regulamin konkursu  Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin "Busola Biznesu” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Rozwoju Miasta. 

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 15/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin zmienione Zarządzeniem
Nr 128/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2009 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustanowienia Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


Załącznik do
Zarządzenia Nr 61/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 10 lutego 2012 r.

 

Regulamin konkursu
Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin „Busola Biznesu”

Rozdział 1.
Charakter Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin

§ 1. Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin „Busola Biznesu”, zwana dalej Nagrodą Gospodarczą, ma charakter honorowy. 

§ 2. Celem Nagrody Gospodarczej jest promowanie najlepszych firm Szczecina, inspirowanie rozwoju przedsiębiorstw, promowanie postaw proinwestycyjnych i konkretnych dokonań innowacyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności szczecińskich przedsiębiorstw. 

§ 3. 1. Laureaci Nagrody Gospodarczej i Wyróżnieni w konkursie nie otrzymują z tego tytułu jakichkolwiek gratyfikacji finansowych, ulg podatkowych, czy innych ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej. 

2. Laureaci Nagrody Gospodarczej mają prawo używać we wszelkich materiałach firmowych i reklamowych tytułu „Laureat Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin Busola Biznesu w kategorii ... w ... roku” oraz znaku graficznego konkursu. 

3. Wyróżnieni w konkursie mają prawo używać we wszelkich materiałach firmowych i reklamowych tytułu „Wyróżniony w konkursie Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin Busola Biznesu w kategorii ... w ... roku” oraz znaku graficznego konkursu. 

§ 4. Nagrody Gospodarcze „Busole Biznesu” oraz Wyróżnienia w konkursie wręczane są przez Prezydenta Miasta Szczecin w trakcie gali wręczenia Nagród Gospodarczych Prezydenta Miasta Szczecin. 

§ 5. 1. Partnerami konkursu są partnerzy instytucjonalni oraz partnerzy biznesowi. 

2. Partnerami instytucjonalnymi konkursu są: 

1) Business Centre Club Loża Szczecińska; 

2) Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie; 

3) Krajowa Izba Gospodarki Morskiej Oddział Zachodniopomorski; 

4) Kupiecka Izba Gospodarcza Pomorza Zachodniego; 

5) Północna Izba Gospodarcza; 

6) Północny Związek Pracodawców; 

7) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szczecina i Pomorza Zachodniego Business Club Szczecin; 

8) Zachodniopomorska Izba Turystyki; 

9) Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie; 

10) Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan. 

3. Partnerem biznesowym konkursu może być firma na podstawie odrębnej umowy podpisanej z Prezydentem Miasta obejmującej okres jednej lub kilku edycji konkursu. 

Rozdział 2.
Kategorie Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin

§ 6. 1. Nagrody Gospodarcze Prezydenta Miasta Szczecin „Busole Biznesu” przyznawane są corocznie w następujących kategoriach: 

1) „Busola Biznesu” w kategorii Firma Roku – dla najlepszej szczecińskiej firmy roku; 

2) „Busola Biznesu” w kategorii Firma dla Szczecina – dla szczecińskiej firmy, która szczególnie przyczyniła się do rozwoju pozagospodarczych dziedzin życia miasta oraz jego promocji; 

3) „Busola Biznesu” w kategorii Inwestycja Roku – dla najlepszej ukończonej inwestycji w Szczecinie; 

4) „Busola Biznesu” w kategorii Innowacja Roku  – dla najlepszej szczecińskiej firmy, która opracowała lub wdrożyła rozwiązanie innowacyjne w celu zwiększenia wzrostu konkurencyjności na rynku. 

2. Prezydent Miasta Szczecin może nie przyznać Nagrody Gospodarczej w określonej kategorii. 

§ 7. 1. Prezydent Miasta Szczecin może przyznać w trybie pozakonkursowym Nagrodę Gospodarczą "Busola Biznesu" o charakterze specjalnym. 

2. Nagroda wymieniona w ust. 1 może zostać przyznana osobie, firmie lub instytucji za szczególne zasługi dla gospodarki miasta Szczecina. 

 

Rozdział 3.
Warunki Przyznania Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin

§ 8. 1. Nagrody Gospodarcze „Busole Biznesu” w kategoriach Firma Roku, Firma dla Szczecina, Innowacja Roku przyznawane są przez Prezydenta Miasta przedsiębiorcom zarejestrowanym na terenie miasta Szczecina. 

2. Nagroda Gospodarcza „Busola Biznesu” w kategorii Inwestycja Roku przyznawana jest przedsiębiorcom bez względu na formę prawną i miejsce rejestracji przedsiębiorstwa. 

§ 9. 1. Kandydaci do Nagrody Gospodarczej „Busola Biznesu” w kategorii Firma Roku winni spełniać następujące warunki: 

1) produkowane wyroby lub oferowane usługi cieszą się uznaniem na rynku; 

2) stosują nowoczesne technologie produkcji, z uwzględnieniem metod przyjaznych środowisku naturalnemu, oraz nowoczesne metody zarządzania i marketingu; 

3) posiadają dobrą sytuację finansową i osiągnęli rentowność działalności gospodarczej; 

4) inwestują w rozwój firmy i zatrudnionych w niej pracowników. 

2. Kandydaci do Nagrody Gospodarczej „Busola Biznesu” w kategorii Firma dla Szczecina winni spełniać następujące warunki: 

1) swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju gospodarczych i pozagospodarczych dziedzin życia miasta; 

2) wykazują się postawą prospołeczną wpływającą na rozwój miasta; 

3) podejmują przedsięwzięcia mające wpływ na promocję i kreowanie pozytywnego wizerunku miasta Szczecina. 

3. Kandydaci do Nagrody Gospodarczej „Busola Biznesu” w kategorii Inwestycja Roku winni spełniać następujące warunki: 

1) w roku kalendarzowym, dla którego przeprowadzany jest konkurs, zakończyli na terenie miasta Szczecina inwestycję zgłoszoną do konkursu; 

2) inwestycja wpłynęła na rozwój firmy, poprawę jakości świadczonych usług lub wytwarzanych produktów; 

3) inwestycja i zastosowane technologie wpłynęły na pozytywne zmiany w środowisku naturalnym; 

4) inwestycja wpłynęła pozytywnie na otoczenie. 

4. Kandydaci do Nagrody Gospodarczej „Busola Biznesu” w kategorii Innowacja Roku winni spełniać następujące warunki: 

1) przeprowadzili zakończoną sukcesem komercjalizację wyników prac badawczych lub rozwojowych; 

2) wdrożyli konkretne rozwiązania innowacyjne lub technologiczne (produkt lub usługę). 

§ 10. Warunkiem kandydowania do Nagrody Gospodarczej jest złożenie pisemnego wniosku o przyznanie Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin według wzorów stanowiących załączniki nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do niniejszego regulaminu, w trybie określonym w rozdziale 5 niniejszego regulaminu. 

 

Rozdział 4.
Kapituła Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin

§ 11. Kapitułę Nagrody Gospodarczej powołuje corocznie Prezydent Miasta Szczecin w trybie odrębnego zarządzenia. 

§ 12. 1. Kapituła Nagrody Gospodarczej liczy do 11 członków. 

2. W skład Kapituły Nagrody wchodzą: 

1) przedstawiciel Prezydenta Miasta Szczecin; 

2) przedstawiciele środowiska gospodarczego i naukowego Szczecina. 

3. Kandydatów do Kapituły Nagrody, wymienionych w ust. 2 pkt 2, zgłasza Prezydentowi Miasta Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta. 

§ 13. 1. Członkowie Kapituły wybierają ze swojego grona Przewodniczącego na pierwszym posiedzeniu Kapituły. 

2. Przewodniczący Kapituły Nagrody Gospodarczej: 

1) przewodniczy obradom Kapituły; 

2) ma decydujący głos w sprawach spornych w trakcie posiedzenia Kapituły; 

3) reprezentuje Kapitułę na zewnątrz oraz w trakcie gali rozdania Nagród. 

§ 14. 1. Obrady Kapituły Nagrody Gospodarczej są niejawne. 

2. Członkowie Kapituły dokonują oceny zgłoszonych kandydatur na podstawie otrzymanych wniosków, w trybie określonym w rozdziale 5 niniejszego regulaminu. 

3. Wyniki swoich prac Kapituła przedstawia, w formie protokołu podpisanego przez Przewodniczącego Kapituły, Prezydentowi Miasta Szczecin. 

 

Rozdział 5.
Tryb Wyłaniania Laureatów Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin

§ 15. 1. Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin przyznawana jest raz w roku. 

2. Nagroda przyznawana jest za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym zgłaszane są kandydatury oraz rozstrzygnięty jest konkurs. 

§ 16. 1. Zgłoszenia kandydatur do Nagrody Gospodarczej w kategoriach Firma Roku, Firma dla Szczecina, Inwestycja Roku, Innowacja Roku mają charakter otwarty – mogą być dokonywane przez Członków Kapituły oceniającej, instytucje i organizacje gospodarcze oraz korporacje zawodowe, a także indywidualnie przez zainteresowane przedsiębiorstwa. 

2. Zgłoszenia kandydatur przyjmowane będą do dnia 10 kwietnia każdego roku. 

3. Wnioski o przyznanie Nagrody Gospodarczej należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin za rok ....” w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. 

§ 17. Ocena kandydatur w kategoriach Firma Roku, Firma dla Szczecina, Inwestycja Roku, Innowacja Roku odbywa się na podstawie złożonych wniosków, stanowiących załączniki nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do niniejszego regulaminu. 

§ 18. 1. Kapituła Nagrody Gospodarczej dokonuje dwunastu nominacji, po trzy nominacje w każdej kategorii, i rekomenduje Prezydentowi Miasta Szczecin czterech Laureatów Nagrody (jeden Laureat w każdej kategorii). 

2. Firmy nominowane, które nie zostały Laureatami Nagrody Gospodarczej, otrzymują Wyróżnienia w konkursie. 

3. Kapituła przeprowadza wybory w drodze głosowania jawnego kwalifikowaną większością głosów. 

4. Prezydent Miasta Szczecin zatwierdza Laureatów Nagrody Gospodarczej i Wyróżnionych w konkursie rekomendowanych przez Kapitułę. 

§ 19. 1. Nominacje do Nagrody Gospodarczej zostają ogłoszone po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Szczecin. 

2. Oficjalne ogłoszenie Laureatów Nagród Gospodarczych „Busoli Biznesu” i Wyróżnionych w konkursie następuje w trakcie gali wręczenia Nagród Gospodarczych Prezydenta Miasta Szczecin. 

3. Laureaci Nagrody Gospodarczej otrzymują statuetki „Busole Biznesu” oraz dyplomy. Firmy Wyróżnione w konkursie otrzymują dyplomy. 


Załącznik nr 1

do Regulaminu konkursu Nagroda Gospodarcza
Prezydenta Miasta Szczecin „Busola Biznesu”

Wniosek
o przyznanie Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin
„Busola Biznesu” w kategorii Firma Roku

 

Nazwa Instytucji Zgłaszającej:

 

Pełna nazwa przedsiębiorstwa:

 

 

Adres:

 

Telefon:

 

Fax

 

WWW

 

e-mail

 

Imię i Nazwisko (dyrektora, Prezesa Zarządu, Właściciela)

 

 

 

 

Firma Roku :

 1. produkowane wyroby lub oferowane usługi cieszą się uznaniem na rynku;
 2. stosuje nowoczesne technologie produkcji oraz metody zarządzania i marketingu;
 3. posiada dobrą sytuację finansową i osiąga rentowność działalności gospodarczej;
 4. inwestuje w rozwój firmy i zatrudnionych w niej pracowników.

 

Na potrzeby oceny przez Kapitułę, proszę o udzielenie informacji według wzoru zawartego w poniższych tabelach oraz o przygotowanie ogólnych informacji na temat firmy, mającej charakter autoprezentacji
w objętości max 6 stron formatu A4 (załącznik wymagany do wniosku poz. 5). Proszę nie załączać dokumentów finansowych firmy oraz dodatkowych materiałów reklamowych.

 

 

1. Kryteria ekonomiczne (proszę wybrać tabelę A lub tabelę B)

A. Kryteria ekonomiczne
dla spółek kapitałowych

 

rok

poprzedni

rok

bieżący

Dynamika

[(rok bieżący/
poprzedni)-1]

Przychody ze sprzedaży

(w tys. zł)

 

 

 

Rentowność sprzedaży

(w proc.)

 

 

 

Nakłady inwestycyjne
(w tys. zł)

 

 

 

B. Kryteria ekonomiczne
dla indywidualnej działalności gospodarczej

rok

poprzedni

rok

bieżący

Dynamika
[(rok bieżący/
poprzedni)-1]

Przychody ze sprzedaży

(w tys. zł)

 

 

 

Rentowność sprzedaży

(w proc.)

 

 

 

Nakłady inwestycyjne
(w tys. zł)

 

 

 

 

Wyjaśnienie:rok bieżący – rok konkursowy, za który przyznawana jest nagroda; rok poprzedni - rok poprzedzający rok konkursowy.

 

 


2. Kryteria społeczne

 

rok

poprzedni

rok

bieżący

Dynamika

[(rok bieżący/
poprzedni)-1]

Liczba zatrudnionych

 

 

 

 

Zatrudnienie osób
niepełnosprawnych

 

 

 

 

 

3. Kryteria prestiżowe

 

Data przyznania,

instytucja przyznająca, nazwa nagrody lub patentu itp.

Nagrody i wyróżnienia

 

 

Wdrożone nowe technologie, patenty

 

 

 

 

4.  Kryteria jakościowe

 

 Data przyznania,

instytucja przyznająca

Wykaz posiadanych certyfikatów i znaków jakościowych

 

 

 

 

5.  Załączniki wymagane

 

Informacje na temat firmy– część opisowa o objętości maksymalnie 6 stron formatu A4, zawierająca:

 1. profil działalności;
 2. historię firmy;
 3. produkty lub usługi, z których firma jest znana na rynku;
 4. stan aktualny i perspektywy rozwoju;
 5. cechy wyróżniające firmę na rynku.

 

 

 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie
do ,,Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin”

Potwierdzam własnoręcznym podpisem wiarygodność przekazanych informacji.

Oświadczam, że przeciwko naszemu Przedsiębiorstwu, członkom Zarządu lub Współwłaścicielom nie toczy się w chwili obecnej jakiekolwiek postępowanie administracyjne, karne lub karno-skarbowe.

w/w nie byli również skazani w ciągu ostatnich pięciu lat prawomocnym wyrokiem

Pieczęć firmy i data

 

 

 

 

Podpis osoby uprawnionej

 

 

 

 

 

 


Załącznik nr 2

do Regulaminu konkursu Nagroda Gospodarcza
Prezydenta Miasta Szczecin „Busola Biznesu”

 

 

Wniosek

o przyznanie Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin
„Busola Biznesu” w kategorii Firma dla Szczecina

 

Nazwa Instytucji Zgłaszającej:

 

Pełna nazwa przedsiębiorstwa:

 

Adres:

 

Telefon:

 

Fax

 

WWW

 

e-mail

 

Imię i Nazwisko (dyrektora, Prezesa Zarządu, Właściciela)

 

 

 

 

Firma dla Szczecina:

 1. swoją działalnością przyczynia się do rozwoju pozagospodarczych dziedzin życia miasta;
 2. wykazuje się postawą prospołeczną wpływającą na rozwój miasta;
 3. podejmuje przedsięwzięcia mające wpływ na promocję i  kreowanie pozytywnego wizerunku miasta Szczecina.  

 

Na potrzeby oceny przez Kapitułę prosimy o przygotowanie następujących załączników do wniosku:

 1. opis podjętych przez firmę przedsięwzięć kwalifikujących do udziału w konkursie o objętości max 4 stron formatu A4;
 2. ogólne informacje na temat firmy, mające charakter autoprezentacji o objętości max 4 stron formatu A4.

 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie
do ,,Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin”

Potwierdzam własnoręcznym podpisem wiarygodność przekazanych informacji.

Oświadczam, że przeciwko naszemu Przedsiębiorstwu, członkom Zarządu lub Współwłaścicielom nie toczy się w chwili obecnej jakiekolwiek postępowanie administracyjne, karne lub karno-skarbowe,

w/w nie byli również skazani w ciągu ostatnich pięciu lat prawomocnym wyrokiem

Pieczęć firmy i data

 

 

 

 

Podpis osoby uprawnionej

 

 

 

 

 

 


Załącznik nr 3

do Regulaminu konkursu Nagroda Gospodarcza
Prezydenta Miasta Szczecin „Busola Biznesu”

 

 

Wniosek

o przyznanie Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin
„Busola Biznesu” w kategorii Inwestycja Roku

 

Nazwa Instytucji Zgłaszającej:

 

Pełna nazwa przedsiębiorstwa:

 

Adres:

 

Telefon:

 

Fax

 

WWW

 

e-mail

 

Imię i Nazwisko (dyrektora, Prezesa Zarządu, Właściciela)

 

 

 

 

Inwestycja Roku:

 1. w roku kalendarzowym, dla którego przeprowadzany jest konkurs, zakończyli inwestycję zgłoszoną do konkursu;
 2. inwestycja wpłynęła na rozwój firmy, poprawę jakości świadczonych usług lub wytwarzanych produktów;
 3. inwestycja i zastosowane technologie wpłynęły na pozytywne zmiany w środowisku naturalnym;
 4. inwestycja wpłynęła pozytywnie na otoczenie.

 

 

Na potrzeby oceny przez Kapitułę prosimy o przygotowanie następujących załączników do wniosku:

 1. opis inwestycji wraz z dokumentacją fotograficzną o objętości max 4 stron formatu A4;
 2. ogólne informacje na temat firmy, mające charakter autoprezentacji o objętości max 4 stron formatu A4, zawierające:
 3. profil działalności;
 4. historię firmy;
 5. produkty lub usługi, z których firma jest znana na rynku;
 6. stan aktualny i perspektywy rozwoju;
 7. cechy wyróżniające firmę na rynku.

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie
do ,,Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin”

Potwierdzam własnoręcznym podpisem wiarygodność przekazanych informacji.

Oświadczam, że przeciwko naszemu Przedsiębiorstwu, członkom Zarządu lub Współwłaścicielom nie toczy się w chwili obecnej jakiekolwiek postępowanie administracyjne, karne lub karno-skarbowe,

w/w nie byli również skazani w ciągu ostatnich pięciu lat prawomocnym wyrokiem

Pieczęć firmy i data

 

 

 

 

Podpis osoby uprawnionej

 

 

 

 

 

 


Załącznik nr 4

do Regulaminu konkursu Nagroda Gospodarcza
Prezydenta Miasta Szczecin „Busola Biznesu”

 

 

Wniosek

o przyznanie Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin
„Busola Biznesu” w kategorii Innowacja Roku

 

Nazwa Instytucji Zgłaszającej:

 

Pełna nazwa przedsiębiorstwa:

 

Adres:

 

Telefon:

 

Fax

 

WWW

 

e-mail

 

Imię i Nazwisko (dyrektora, Prezesa Zarządu, Właściciela)

 

 

 

 

Innowacja Roku:

 1. w roku konkursowym została przeprowadzona i zakończona sukcesem komercjalizacja wyników badań naukowo – rozwojowych;
 2. w roku konkursowym zostały wdrożone konkretne rozwiązania innowacyjne lub technologiczne (produkt lub usługa).

 

Na potrzeby oceny przez Kapitułę prosimy o przygotowanie następujących załączników do wniosku:

 1. opis przedsięwzięcia innowacyjnego lub technologicznego o objętości max 4 stron formatu A4;
 2. ogólne informacje na temat firmy, mające charakter autoprezentacji o objętości max 4 stron formatu A4, zawierające:
 3. profil działalności;
 4. historię firmy;
 5. produkty lub usługi, z których firma jest znana na rynku;
 6. stan aktualny i perspektywy rozwoju;
 7. cechy wyróżniające firmę na rynku.

 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie
do ,,Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin”

Potwierdzam własnoręcznym podpisem wiarygodność przekazanych informacji.

Oświadczam, że przeciwko naszemu Przedsiębiorstwu, członkom Zarządu lub Współwłaścicielom nie toczy się w chwili obecnej jakiekolwiek postępowanie administracyjne, karne lub karno-skarbowe,

w/w nie byli również skazani w ciągu ostatnich pięciu lat prawomocnym wyrokiem

Pieczęć firmy i data

 

 

 

 

Podpis osoby uprawnionej

 

 

 

 

 

 

 


udostępnił: Wydział Rozwoju Miasta, wytworzono: 2012/02/23, odpowiedzialny/a: Adrzej Durka, wprowadził/a: Stefan Karbownik, dnia: 2012/02/23 12:02:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Stefan Karbownik 2012/02/23 12:02:00 nowa pozycja