Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 96/12 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2012/03/01

Data wejścia w życie: 2012/04/01


Zarządzenie Nr 96/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 1 marca 2012 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin


        Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) zarządzam, co następuje :


    § 1. Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędowi Miasta Szczecin w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

    § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom wydziałów, kierownikom biur oraz samodzielnym stanowiskom działającym poza strukturą wydziałów i biur Urzędu Miasta Szczecin.

    § 3. Traci moc Zarządzenie Nr 195/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 505/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 października 2009 r., Zarządzenie Nr 583/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r., Zarządzenie Nr 73/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 lutego 2010 r., Zarządzenie Nr 170/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 kwietnia 2010 r., Zarządzenie Nr 540/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 października 2010 r., Zarządzenie Nr 243/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 maja 2011 r., Zarządzenie Nr 648/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 grudnia 2011r.).

    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. 

 

Załącznik  do Zarządzenia Nr 96/12  
Prezydenta Miasta Szczecin  
z dnia 1 marca 2012 r. 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 
URZĘDU MIASTA SZCZECIN
 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

    § 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Szczecin określa organizację i zasady funkcjonowania Urzędu, a w szczególności :
1) organizację wewnętrzną Urzędu,
2) zasady funkcjonowania Urzędu,
3) zakres działania wydziałów i biur oraz samodzielnych stanowisk pracy działających poza strukturą wydziałów i biur Urzędu Miasta Szczecin.

    § 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o :
1) biurach - należy przez to rozumieć wewnętrzne, samodzielne jednostki organizacyjne Urzędu działające poza wydziałami na prawach samodzielnych referatów,
2) dyrektorach - należy przez to rozumieć dyrektorów wydziałów oraz kierowników jednostek równorzędnych,to jest: Dyrektora Biura Prezydenta Miasta, Dyrektora Biura Rady Miasta, Dyrektora Biura Strategii, Dyrektora Biura Obsługi Interesantów, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej i Marketingowej, Geodetę Miasta, Dyrektora Biura ds. Zamówień Publicznych, Dyrektora Biura ds. Organizacji Pozarządowych, Dyrektora Biura Obsługi Urzędu, Kierownika Filii Urzędu,
3) filii - należy przez to rozumieć Filię Urzędu Miasta Szczecin,
4) jednostkach organizacyjnych Urzędu - należy przez to rozumieć wydziały i biura Urzędu oraz samodzielne stanowiska pracy działające poza ich strukturą,
5) jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną utworzoną do realizacji zadań Miasta,
6) kierownikach - należy przez to rozumieć kierowników wewnętrznych, samodzielnych jednostek organizacyjnych Urzędu, działających poza wydziałami na prawach samodzielnych referatów,
7) Mieście - należy przez to rozumieć Gminę Miasto Szczecin,
8) Prezydencie - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Szczecin,pełniącego również funkcję starosty,
9) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miasta Szczecin,
10) regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Szczecin,
11) Sekretarzu - należy przez to rozumieć Sekretarza Miasta Szczecin,
12) Skarbniku - należy przez to rozumieć Skarbnika Miasta Szczecin,
13) Zastępcach Prezydenta - należy przez to rozumieć Zastępców Prezydenta Miasta Szczecin,
14) wydziałach - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne Urzędu o tej nazwie oraz inne wewnętrzne jednostki organizacyjne działające na prawach wydziału,
15) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miasta Szczecin.

    § 3. Urząd jest jednostką organizacyjną Miasta działającą w formie jednostki budżetowej, przy pomocy której Prezydent wykonuje zadania z zakresu administracji publicznej, wynikające z zadań własnych Miasta, zadań zleconych z mocy ustaw lub przejętych przez Miasto w wyniku porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej.

    § 4. Urząd działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Miasta, Statutu Urzędu Miasta Szczecin, niniejszego Regulaminu oraz aktów prawnych wydawanych przez Radę oraz Prezydenta.

    § 5. Siedzibą Urzędu jest Miasto Szczecin, będące Miastem na prawach powiatu.

    § 6. Urząd jest pracodawcą w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami).
 

Rozdział 2.
Zasady kierowania Urzędem

    § 7. 1. Kierownikiem Urzędu jest Prezydent.
    2. Prezydent dokonuje czynności z zakresu prawa pracy na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
    3. Prezydent kieruje Urzędem poprzez wydawanie zarządzeń i pism okólnych oraz poleceń służbowych.

    § 8. Zakres zadań i kompetencji Zastępców Prezydenta Miasta, Skarbnika i Sekretarza reguluje odrębne zarządzenie Prezydenta.

    § 9. 1. Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin oraz spółkami z udziałem Miasta sprawuje Prezydent przy pomocy Zastępców Prezydenta, Sekretarza oraz właściwych wydziałów i biur Urzędu.
    2. Bezpośrednie wskazanie nadzorów nad jednostkami oraz spółkami, o których mowa w ust. 1, sprawowanych przez wydziały i biura Urzędu określa Prezydent w Regulaminie oraz w Wykazie miejskich jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji, straży, spółek z udziałem Miasta oraz innych miejskich podmiotów i jednostek, a także w zarządzeniu Prezydenta w sprawie szczegółowych zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miasto Szczecin.
    3. Sprawowanie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin obejmuje:
1) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością jednostek, a w szczególności :
    a) realizację zadań statutowych, regulaminowych oraz określonych uchwałami Rady ,
    b) realizację gospodarki finansowej pod względem gospodarności, celowości i rzetelności,
    c) wykonanie budżetu,
    d) prawidłowość gospodarowania powierzonym mieniem,
    e) zgodność wykonywanych zadań z obowiązującymi przepisami,
    f) realizację zaleceń i wniosków pokontrolnych z przeprowadzanych kontroli zewnętrznych (m. in. przez Najwyższą Izbę Kontroli, Regionalną Izbę Obrachunkową, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Państwową Inspekcję Pracy),
    g) prawidłowość i terminowość realizacji uchwał i programów określonych przez Radę,
    h) realizację zarządzeń Prezydenta,
2) monitorowanie prawidłowości realizacji procesu inwestycyjnego w zakresie rzeczowym, na etapie projektu i realizacji zadania inwestycyjnego, a także współpracy z jednostkami organizacyjnymi Urzędu – na każdym etapie realizacji tego procesu,
3) przeprowadzanie w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych kontroli zarządczej zgodnie z zasadami określonymi w odrębnym zarządzeniu Prezydenta.
    4. Szczegółowe zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miasto Szczecin określa Prezydent w drodze odrębnego zarządzenia .

    § 10. 1. W celu zapewnienia realizacji przez Urząd zadań o szczególnym znaczeniu dla Miasta, Prezydent może w drodze zarządzenia, powołać zespół zadaniowy (komisję) lub pełnomocnika.
    2. W skład zespołów zadaniowych (komisji) mogą wchodzić pracownicy Urzędu oraz osoby spoza Urzędu.
 

Rozdział 3.
Organizacja Urzędu

    § 11. 1. Urząd składa się z :
1) wydziałów,
2) biur,
3) samodzielnych stanowisk pracy.
    2. Poza jednostkami organizacyjnymi Urzędu, określonymi w ust. 1, Urząd realizuje zadania w Filii.

    § 12. 1. W skład Urzędu wchodzą następujące wydziały i biura na prawach wydziałów oznaczone odpowiednio symbolami:

1) Biuro Prezydenta Miasta -    BPM,
2) Biuro Rady Miasta -    BRM,
3) Biuro Strategii -    BS,
4) Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu -    WOIiB,
5) Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego -    WKiAW,
6) Wydział Organizacyjny -    WO,
7) Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej -    BKSiM,
8) Biuro Obsługi Interesantów -    BOI,
9) Urząd Stanu Cywilnego -    USC,
10) Biuro ds. Zamówień Publicznych -    BZP,
11) Wydział Oświaty -    WOś,
12) Wydział Kultury -    WK,
13) Wydział Sportu -    WS,
14) Wydział Spraw Społecznych -    WSS,
15) Biuro ds. Organizacji Pozarządowych -    BOP,
16) Wydział Inwestycji Miejskich -    WIM,
17) Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej -    WUiAB,
18) Biuro Geodety Miasta -    BGM,
19) Wydział Gospodarki Nieruchomościami -    WGN,
20) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska -    WGKiOŚ,
21) Wydział Zarządzania Finansami Miasta -    WZFM,
22) Wydział Księgowości -    WKs,
23) Wydział Podatków i Opłat Lokalnych -    WPiOL,
24) Wydział Egzekucji Administracyjnej -    WEA,
25) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności -    WZKiOL,
26) Wydział Informatyki -    WInf,
27) Biuro Obsługi Urzędu -    BOU.

    2. W skład Urzędu wchodzą biura na prawach samodzielnych referatów oznaczone odpowiednio symbolami :
1) Biuro Prawne - BP,
2) Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych -    BOIN,
3) Biuro ds. Gospodarki Morskiej -    BGMr,
4) Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów -    BMRK,
5) Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków -    BMKZ.

    3. W skład Urzędu wchodzą samodzielne stanowiska pracy, oznaczone symbolem :
1) ds. bezpieczeństwa i higieny pracy – służba bhp -    BHP,
2) ds. ochrony przeciwpożarowej Urzędu -    PPOŻ,

    4. W skład Urzędu wchodzi Filia oznaczona symbolem -    UMF.

    § 13. 1. Wydziałami kierują dyrektorzy wydziałów z zastrzeżeniem ust. 2 – 4 .
    2. Urzędem Stanu Cywilnego kieruje Kierownik.
    3. Biurem Geodety Miasta kieruje Geodeta Miasta.
    4. Wydziałem Księgowości kieruje Zastępca Skarbnika Miasta.

    § 14. 1. Biurami kierują kierownicy biur z zastrzeżeniem ust. 2 - 4.
    2. Biurem ds. Ochrony Informacji Niejawnych kieruje Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
    3. Biurem Miejskiego Rzecznika Konsumentów kieruje Miejski Rzecznik Konsumentów.
    4. Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków kieruje Miejski Konserwator Zabytków.

    § 15. 1. W wydziałach mogą być tworzone stanowiska zastępców dyrektorów, którzy nadzorują bezpośrednio pracę wyodrębnionego zakresu działania wydziału.
    2. W wydziałach, w których nie utworzono stanowisk, o których mowa w ust. 1, funkcję zastępcy pełni wyznaczony pracownik wydziału.
    3. W Biurze Strategii tworzy się stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura, który używa tytułu Architekt Miasta.

    § 16. 1. Wydziały mogą dzielić się na następujące wewnętrzne komórki organizacyjne :
1) referaty (równorzędne komórki organizacyjne : zespoły, działy, pracownie),
2) samodzielne stanowiska pracy jedno- i wieloosobowe.
    2. Pracą referatów kierują kierownicy.
   3. Samodzielne stanowiska pracy tworzy się w celu realizacji jednorodnych lub tematycznie wyspecjalizowanych czynności. Samodzielne stanowiska pracy nie wchodzą w skład referatu.

    § 17. Samodzielne stanowiska pracy jedno- i wieloosobowe mogą być tworzone przez Prezydenta poza strukturą wydziałów i biur, jeżeli wynika to z przepisów prawa lub w celu realizacji określonych zadań, których zakres nie mieści się w zakresie działania wydziałów i biur Urzędu.

    § 18. 1. Pracą Filii kieruje kierownik, który odpowiedzialny jest za prawidłowe funkcjonowanie oraz utrzymanie bieżącej współpracy z jednostkami organizacyjnymi Urzędu realizującymi część swoich zadań w Filii.
    2. Nadzór merytoryczny nad pracą pracowników Filii sprawują właściwi dyrektorzy wydziałów i biur Urzędu.

    § 19. 1. Strukturę wewnętrzną wydziału, zasady funkcjonowania, tryb pracy oraz szczegółowy zakres czynności pracowników określa regulamin wewnętrzny wydziału.
    2. Regulamin wewnętrzny wydziału ustala dyrektor wydziału w drodze zarządzenia wewnętrznego, z zastrzeżeniem § 20 Regulaminu.
    3. Regulamin wewnętrzny powinien zawierać:
1) postanowienia ogólne określające :
    a) zasady funkcjonowania wydziału,
    b) wyznaczenie pracownika pełniącego zastępstwo w czasie nieobecności dyrektora i jego zastępcy, podstawowe obowiązki pracowników, z uwzględnieniem zadań gminy oraz powiatu,
2) strukturę wewnętrzną i obsadę wydziału, w tym :
    a) wykaz referatów (komórek równorzędnych) i samodzielnych stanowisk pracy,
    b) imienną obsadę poszczególnych referatów i samodzielnych stanowisk pracy,
    c) symbole referatów i stanowisk pracy ,
    d) szczegółowy zakres czynności wszystkich pracowników,
    e) imienne zastępstwa pracowników.
    4. Do regulaminu wewnętrznego załącza się upoważnienia udzielone pracownikom wydziału do wydawania decyzji administracyjnych i załatwiania spraw w imieniu Prezydenta Miasta oraz pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta.
    5. Zakresy czynności pracowników oraz upoważnienia i pełnomocnictwa stanowią wymienialne załączniki do regulaminu wewnętrznego.
    6. Regulaminy wewnętrzne podlegają stałej aktualizacji, a w odniesieniu do zakresów czynności pracowników nowo przyjętych - w ciągu 14 dni od ich zatrudnienia.
    7. Zakresy czynności przekazywane są do Wydziału Organizacyjnego w dwóch egzemplarzach.
    8. Regulamin wewnętrzny przechowuje dyrektor wydziału.
    9. Dyrektor wydziału zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania jednego egzemplarza regulaminu wewnętrznego i każdej jego zmiany do Wydziału Organizacyjnego.

    § 20. Przy opracowywaniu regulaminów wewnętrznych biur oraz Filii stosuje się odpowiednio przepisy § 19.

    § 21. Zakres czynności pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy, utworzonych poza strukturą wydziałów i biur Urzędu określa Prezydent.

    § 22. Zbiór regulaminów wewnętrznych wszystkich wydziałów, biur oraz Filii oraz zakresów czynności, o których mowa w § 21 prowadzi Wydział Organizacyjny.

    § 23. Ilość etatów w jednostkach organizacyjnych Urzędu oraz w Filii, w tym rozdział etatów na poszczególne komórki wewnętrzne, określone w regulaminie wewnętrznym ustala i zatwierdza Prezydent na wniosek Sekretarza.
 

Rozdział 4.
Zadania Dyrektorów Wydziałów i Kierowników Biur

    § 24. 1. Do zadań i obowiązków dyrektorów wydziałów oraz kierowników biur należy :
1) załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie udzielonych upoważnień i pełnomocnictw,
2) opracowywanie wniosków do projektów programów rozwoju Miasta oraz realizacja zadań wynikających z przyjętych programów,
3) opracowywanie wniosków do projektu budżetu Miasta, wniosków do wieloletnich programów inwestycyjnych oraz projektów planów finansowych dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej wydziału lub biura,
4) dysponowanie środkami pieniężnymi na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta w granicach kwot określonych w budżecie,
5) nadzór nad ustalaniem cen i opłat stanowiących przychody podległych jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Szczecin,
6) opracowywanie projektów aktów prawnych organów gminy oraz ich realizacja,
7) sporządzanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wystąpienia komisji Rady, przygotowywanie materiałów niezbędnych do udzielenia odpowiedzi,
8) współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi Urzędu w celu realizacji zadań wymagających uzgodnień,
9) opracowywanie sprawozdań i informacji wynikających z odrębnych przepisów, zarządzeń, pism okólnych i poleceń Prezydenta,
10) uczestnictwo w sesjach Rady i posiedzeniach komisji Rady zgodnie z dyspozycją Prezydenta, Zastępcy Prezydenta, Sekretarza lub Skarbnika ,
11) współdziałanie z organami administracji publicznej, samorządem osiedlowym, organizacjami społecznymi i pozarządowymi,
12) realizacja zadań własnych i zadań zleconych Miastu z zakresu administracji rządowej, zadań przejętych przez Miasto z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia z jej organami oraz zadań przejętych w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
13) wykonywanie zadań i obowiązków w zakresie obronności kraju i ochrony ludności,
14) kierowanie całokształtem pracy wydziału/biura, zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania wydziału/ biura oraz terminowego wykonywania zadań wydziału/biura wynikających z niniejszego regulaminu,
15) programowanie działalności wydziału lub biura,
16) rozpatrywanie i udzielanie wyjaśnień w sprawach petycji, skarg i wniosków,
17) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników postanowień regulaminów obowiązujących w Urzędzie oraz tajemnic ustawowo chronionych,
18) nadzór ogólny nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników jednostki organizacyjnej, czynności kancelaryjnych,
19) usprawnianie organizacji, metod i form pracy wydziału/biura,
20) prowadzenie spraw związanych z realizacją projektów współfinansowanych z bezzwrotnej pomocy finansowej na zadania wydziału/biura,
21) współdziałanie z właściwą jednostką organizacyjną Urzędu w zakresie kreowania polityki informacyjnej Miasta oraz komunikacji społecznej,
22) współpraca z Biurem Obsługi Interesantów w szczególności w zakresie funkcjonowania systemu rejestracji i obiegu dokumentów oraz aktualizacji obowiązujących procedur załatwianych spraw,
23) prowadzenie i aktualizacja baz danych w postaci zapisów elektronicznych według właściwości rzeczowej jednostki oraz współpraca z Wydziałem Informatyki w zakresie aktualizacji danych,
24) kreowanie wizerunku Miasta zgodnie z obowiązującą strategią marki Floating Garden, w tym uzgadnianie wszelkich działań z zakresu promocji i komunikacji marketingowej z właściwą jednostką organizacyjną Urzędu,
25) współpraca oraz realizacja zadań związanych z wykonywaniem czynności właścicielskich wynikających z kodeksu cywilnego i innych ustaw, w stosunku do nieruchomości Gminy Miasta Szczecin i Skarbu Państwa w zakresie realizowanych zadań przez jednostki organizacyjne Urzędu,
26) udostępnianie informacji publicznej w zakresie działania wydziału/biura,
27) sprawowanie nadzoru nad właściwymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin oraz współuczestnictwo w wykonywaniu kontroli zarządczej w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin w oparciu o Regulamin oraz Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji, straży, spółek z udziałem Miasta oraz innych miejskich podmiotów i jednostek,
28) dbałość o kompetentną i kulturalną obsługę interesantów,
29) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.

    2. Do zadań i obowiązków Zastępcy Skarbnika należą sprawy, o których mowa w ust. 1 oraz :
1) nadzór nad sprawozdawczością budżetową,
2) kontrasygnowanie oświadczeń woli składanych w imieniu Miasta, jeżeli powodują powstanie zobowiązań finansowych,
3) nadzór nad obsługą finansowo-księgową Miasta i Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
4) realizacja zadań wynikających z przepisów szczegółowych, dotyczących praw i obowiązków głównych księgowych budżetów, a w szczególności nadzór i kontrola nad prowadzeniem rachunkowości Miasta.
 

Rozdział 5.
Zakresy działania Wydziałów

    § 25. Do zadań Biura Prezydenta Miasta należy :

1) realizowanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi, obowiązkami protokolarnymi oraz obsługą organizacyjną Prezydenta i Zastępców Prezydenta,
2) organizowanie obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych z udziałem Miasta,
3) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem honorowych patronatów, tytułów i mecenatów Miasta,
4) realizacja programów współpracy międzynarodowej i regionalnej oraz obsługa kontaktów zagranicznych Miasta,
5) prowadzenie spraw związanych z interpelacjami i zapytaniami radnych oraz wystąpieniami komisji Rady Miasta kierowanymi do Prezydenta,
6) prowadzenie działań związanych z polityką jakości w Urzędzie,
7) tworzenie Prezydentowi warunków do realizacji praw i obowiązków organu założycielskiego w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, uprawnień z tytułu posiadanych przez Miasto akcji i udziałów w spółkach handlowych oraz prowadzenie banku danych,
8) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem Miasta.

    § 26. Do zadań Biura Rady Miasta należy :

1) obsługa merytoryczna i prawna oraz organizacyjno-techniczna Rady, jej komisji oraz klubów radnych,
2) prowadzenie rejestrów uchwał Rady oraz interpelacji i zapytań radnych,
3) zapewnianie niezbędnej pomocy radnym w sprawowaniu przez nich mandatów, w tym w sprawach interwencji,
4) ewidencjonowanie i koordynowanie załatwiania petycji, skarg i wniosków zakresie właściwości ustalonej dla Rady,
5) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem Honorowego Obywatelstwa Miasta Szczecina, Medalu za Zasługi dla Miasta Szczecina oraz tytułu Pioniera Miasta Szczecina,
6) współudział w organizowaniu i przeprowadzaniu wyborów samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich, do Parlamentu Europejskiego oraz referendów,
7) nadzór oraz koordynowanie działań jednostek pomocniczych – rad osiedlowych oraz Młodzieżowej Rady Miasta,

    § 27. Do zadań Biura Strategii należy :

1) koordynowanie wdrożenia strategii Miasta,
2) monitorowanie realizacji projektów strategicznych,
3) koordynowanie działań w zakresie planowania przestrzennego oraz w zakresie zachowania walorów estetycznych, plastycznych i użytkowych Miasta,
4) monitorowanie, opiniowanie i badanie projektów i wniosków na potrzeby Prezydenta.

    § 28. Do zadań Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu należy:

1) pozyskiwanie i obsługa inwestorów zewnętrznych,
2) przygotowywanie i popularyzowanie informacji o możliwościach i warunkach inwestowania w Mieście,
3) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej,
4) wspieranie rozwoju gospodarczego Miasta.

    § 29. Do zadań Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego należy :

1) kontrola jednostek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin,
2) kontrola finansowo–księgowa jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin,
3) audyt wewnętrzny,
4) współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej oraz Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

    § 30. Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy :

1) prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu,
2) prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem projektów Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oraz zmian do Regulaminu,
3) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem upoważnień i pełnomocnictw,
4) opracowywanie projektów zmian Statutu Miasta Szczecin,
5) współpraca ze związkami i stowarzyszeniami krajowymi, których członkiem jest Miasto,
6) prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, z zastrzeżeniem § 35 pkt 9,
7) delegacje krajowe,
8) prowadzenie systemu szkolenia i kształcenia pracowników Urzędu,
9) organizacja staży, praktyk uczniowskich i studenckich w Urzędzie,
10) prowadzenie spraw związanych z kierowaniem do pracy inwalidów wojennych i wojskowych oraz wyrażaniem zgody na rozwiązanie z inwalidą wojennym lub wojskowym stosunku pracy przez pracodawcę,
11) ewidencjonowanie i koordynowanie załatwiania petycji, skarg i wniosków, z zastrzeżeniem § 26 pkt 4.

    § 31. Do zadań Biura Komunikacji Społecznej i Marketingowej należy :

1) realizacja strategii zarządzania marką Miasta,
2) koordynowanie i nadzór nad działaniami promocyjnymi Miasta,
3) kreowanie wizerunku Miasta,
4) opracowywanie oraz koordynowanie działań z zakresu komunikacji społecznej i informacyjnej Miasta,
5) kreowanie i wdrażanie projektów internetowych wspierających działania z zakresu komunikacji społecznej i marketingowej,
6) projektowanie i wdrażanie Systemu Informacji Miejskiej,
7) planowanie i realizacja komunikacji Miasta z uwzględnieniem działalności turystycznej.

    § 32. Do zadań Biura Obsługi Interesantów należy :

1) obsługa interesantów w zakresie :
    a) kompleksowej informacji,
    b) działalności merytorycznej jednostek organizacyjnych Urzędu realizujących zadania w Biurze Obsługi Interesantów,
    c) kancelarii Urzędu,
2) ewidencja ludności,
3) prowadzenie spraw związanych :
    a) z wydawaniem dowodów osobistych,
    b) z koordynowaniem zagadnień dotyczących repatriacji Polaków z zagranicy,
    c) z dokumentacją dotyczącą okresów pracy oraz mienia pozostawionego na terenie byłego ZSRR,
    d) z organizowaniem zbiórek publicznych i zgromadzeń,
    e) ze sporządzaniem spisów wyborców oraz prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców,
    f) z potwierdzaniem własnoręczności podpisu osób ubiegających się lub korzystających ze świadczeń emerytalno-rentowych na dokumentach i formularzach wymaganych do uzyskania lub pobierania rent z instytucji zagranicznych,
4) wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami,
5) rejestracja pojazdów,
6) prowadzenie archiwum dla dokumentacji w sprawach wydawania uprawnień do kierowania pojazdami i dowodów osobistych.
7) prowadzenie spraw związanych z rejestrowaniem przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz z wydawaniem i cofaniem uprawnień diagnostom,
8) prowadzenie spraw związanych z rejestrowaniem przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz z prowadzeniem ewidencji instruktorów,
9) prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej,
10) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem oraz cofaniem zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
11) prowadzenie spraw z zakresu rzeczy znalezionych,
12) wprowadzanie nowych oraz doskonalenie istniejących metod i form obsługi interesantów,
13) administrowanie elektronicznym systemem rejestracji i obiegu dokumentów w Urzędzie,
14) nadzór nad bezpieczeństwem danych osobowych,
15) koordynowanie pracy jednostek organizacyjnych Urzędu w zakresie działalności Biura.

    § 33. Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy :

1) rejestracja zdarzeń z zakresu stanu cywilnego dotycząca urodzeń, małżeństw i zgonów,
2) sporządzanie aktów stanu cywilnego oraz odpisów i zaświadczeń z tych aktów,
3) transkrypcja i odtwarzanie zagranicznych aktów stanu cywilnego w polskich księgach stanu cywilnego,
4) aktualizacja aktów stanu cywilnego,
5) współpraca z zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie międzynarodowej wymiany informacji dotyczących stanu cywilnego, w tym współpraca z polskimi i zagranicznymi placówkami dyplomatycznymi,
6) prowadzenie archiwum dla dokumentów aktów stanu cywilnego,
7) organizowanie uroczystości z okazji jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego, 100 - lecia urodzin oraz z okazji uroczystego nadania imienia dziecku,
8) prowadzenie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk,
9) prowadzenie innych spraw wynikających z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu cywilnego, Prawa o aktach stanu cywilnego oraz innych aktów prawnych.

    § 34. Do zadań Biura ds. Zamówień Publicznych należy :

1) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rzecz Urzędu,
2) koordynowanie opracowywanych przez wydziały i biura planów zamówień publicznych oraz prowadzenie sprawozdawczości z udzielonych zamówień publicznych,
3) prowadzenie spraw związanych z reprezentowaniem Urzędu w postępowaniach odwoławczych,
4) opiniowanie dokumentacji składanych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin w zakresie wynikającym z pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta kierownikom tych jednostek.

    § 35. Do zadań Wydziału Oświaty należy :

1) prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez Miasto funkcji organu prowadzącego publiczne przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego , placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
2) inicjowanie tworzenia, przekształcania, likwidacji i łączenia w zespół publicznych przedszkoli, szkół oraz placówek, o których mowa w pkt 1,
3) sprawowanie nadzoru nad działalnością przedszkoli, szkół i placówek, o których mowa w pkt 1,
4) koordynowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem technicznym publicznych przedszkoli, szkół i placówek, o których mowa w pkt 1,
5) prowadzenie spraw związanych z ewidencją szkół i placówek niepublicznych,
6) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oraz szkołom publicznym prowadzonym przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną,
7) prowadzenie spraw dotyczących pomocy materialnej dla uczniów w celu zmniejszania różnic w dostępie do edukacji,
8) prowadzenie spraw związanych z przyznaniem dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika zamieszkałego na terenie Gminy Miasto Szczecin,
9) prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów, nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami w zakresie wynikającym z przepisów ustawy karta nauczyciela i ustawy o systemie oświaty .

    § 36. Do zadań Wydziału Kultury należy :

1) nadzór nad realizacją polityki kulturalnej Miasta,
2) nadzór nad działalnością miejskich instytucji kultury,
3) prowadzenie spraw związanych z mecenatem Miasta nad kulturą,
4) prowadzenie spraw związanych z organizacją imprez kulturalnych z udziałem Miasta, w tym imprez o charakterze morskim ,
5) prowadzenie spraw związanych z imprezami masowymi o charakterze artystycznym i rozrywkowym,
6) współpraca z organizacjami morskimi i żeglarskimi,
7) popularyzacja informacji z zakresu kultury i tradycji morskiej.

    § 37. Do zadań Wydziału Sportu należy :

1) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Miasta w zakresie sportu,
2) podejmowanie działań promujących sport oraz organizacja i współudział w organizowaniu imprez sportowych z udziałem Miasta,
3) prowadzenie spraw związanych z masowymi imprezami sportowymi,
4) nadzór nad działalnością klubów sportowych,
5) nadzór nad technicznym utrzymaniem placówek sportu.

    § 38. Do zadań Wydziału Spraw Społecznych należy :

1) nadzór nad pomocą społeczną, strefą wsparcia rodziny i systemem pieczy zastępczej,
2) realizacja polityki prozdrowotnej Miasta , ochrona zdrowia, przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz kreowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
3) nadzór nad prowadzeniem spraw związanych ze świadczeniami rodzinnymi i alimentacyjnymi oraz prawidłowością przyznawania dodatków mieszkaniowych,
4) prowadzenie spraw związanych z opieką nad dziećmi w wieku do lat 3,
5) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

    § 39. Do zadań Biura ds. Organizacji Pozarządowych należy :

1) sprawy związane z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego oraz instytucji wspierających działalność tych organizacji,
2) prowadzenie spraw związanych ze stowarzyszeniami,
3) prowadzenie spraw związanych z fundacjami,
4) koordynowanie i prowadzenie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych.

    § 40. Do zadań Wydziału Inwestycji Miejskich należy :

1) przygotowywanie, realizacja i rozliczanie inwestycji miejskich, w tym wykup i wywłaszczenia nieruchomości pod inwestycje miejskie,
2) realizacja spraw związanych z współfinansowaniem inwestycji miejskich,
3) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem społecznych inicjatyw lokalnych.

    § 41. Do zadań Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej należy :

1) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
2) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji określonych przepisami prawa budowlanego w zakresie obowiązków organu administracji architektoniczno-budowlanej,
3) prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem projektów podziałów nieruchomości,
4) sporządzanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
5) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji na podstawie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
6) wydawanie zaświadczeń określonych przepisami prawa w zakresie działania wydziału.

    § 42. Do zadań Biura Geodety Miasta należy :

1) prowadzenie spraw z zakresu podziałów i rozgraniczeń nieruchomości,
2) ustalanie wypłaty odszkodowań z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntów pod drogi publiczne, w przypadku, gdy nie dojdzie do uzgodnienia między właścicielem, wieczystym użytkownikiem a właściwym organem,
3) ustalanie numerów porządkowych (adresów), zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic, placów i innych nazw,
4) prowadzenie spraw z zakresu scaleń i wymiany nieruchomości,
5) ustalanie linii brzegowej wód płynących nie będących morskimi wodami wewnętrznymi oraz wodami żeglownymi,
6) nadzór nad prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym koordynowanie spraw związanych z budową systemu informacji o terenie oraz nadzór nad Miejskim Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
7) prowadzenie spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) oraz klasyfikacji gleboznawczej gruntów,
8) uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz prowadzenie spraw z zakresu geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
9) zakładanie osnów szczegółowych oraz prowadzenie spraw z zakresu ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

    § 43. Do zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami należy :

1) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Miasta, powiatu oraz Skarbu Państwa,
2) regulacja stanów prawnych nieruchomości,
3) prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte przez wody stanowiące własność Skarbu Państwa oraz grunty, które przeszły na własność Miasta, na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
4) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem podziałów nieruchomości stanowiących własność Miasta lub Skarbu Państwa ,
5) prowadzenie spraw związanych z pierwokupami, wywłaszczeniami oraz zwrotami wywłaszczonych nieruchomości, z wyłączeniem wywłaszczeń pod inwestycje miejskie,
6) prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem, organizacją i przeprowadzaniem przetargów na sprzedaż, oddanie w wieczyste użytkowanie oraz dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta, powiatu i Skarbu Państwa,
7) realizacja polityki mieszkaniowej Miasta,
8) prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców,
9) prowadzenie spraw związanych z reklamami na mieniu, z wyłączeniem reklam usytuowanych w pasie drogowym,
10) nadzór i współpraca z Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych, Towarzystwami Budownictwa Społecznego oraz Szczecińskim Centrum Renowacyjnym w zakresie gospodarowania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.

    § 44. Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska należy :

1) nadzór nad gospodarką wodną i funkcjonowaniem gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej, nad przestrzeganiem przepisów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz nadzór nad działalnością spółek wodnych,
2) wdrażanie programów pomocowych związanych z rozwojem gospodarki komunalnej,
3) nadzór nad utrzymaniem i ochroną dróg oraz lokalnym transportem zbiorowym,
4) prowadzenie spraw dotyczących uprawnień na wykonywanie krajowego transportu drogowego,
5) zarządzanie ruchem na drogach,
6) nadzór w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, składowisk i unieszkodliwiania odpadów, w tym komunalnych i niebezpiecznych,
7) prowadzenie spraw związanych z targowiskami i handlem,
8) bieżące funkcjonowanie infrastruktury technicznej Miasta, koordynowanie działań w zakresie gospodarki komunalnej, energetycznej, cieplnej, gazowniczej oraz telekomunikacji,
9) ochrona przyrody oraz ochrona i kształtowanie środowiska,
10) nadzór nad utrzymaniem terenów zieleni i gospodarką leśną oraz sprawy z zakresu cmentarnictwa,
11) wykonywanie zadań należących do właściwości administracji geologicznej wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz prowadzenie archiwum dla dokumentacji geologicznej i górniczej,
12) ochrona zwierząt,
13) prowadzenie spraw wynikających z ustawy prawo łowieckie,
14) prowadzenie spraw związanych z rolnictwem, ochroną gruntów rolnych, ochroną roślin uprawnych oraz nadzorem nad uprawą maku i konopi włóknistych,
15) prowadzenie spraw związanych z śródlądową gospodarką rybacką,
16) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem nośników reklamowych posadowionych na nieruchomościach gruntowych Gminy Miasto Szczecin i Skarbu Państwa, z wyłączeniem nośników zlokalizowanych w pasie drogowym.

    § 45. Do zadań Wydziału Zarządzania Finansami Miasta należy :

1) przygotowywanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, projektów zmian budżetu oraz zmian w budżecie,
2) opracowywanie projektu układu wykonawczego budżetu,
3) opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych,
4) sprawy wieloletnich programów oraz planów inwestycyjnych,
5) opracowywanie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
6) koordynowanie i nadzór nad realizacją wpływów do budżetu Miasta, w tym wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości,
7) ) analiza efektywności działania spółek handlowych, w których Miasto posiada udziały i akcje oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin,
8) nadzór nad realizacją budżetu i sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości budżetowej dla potrzeb Rady i Prezydenta,
9) opracowywanie Memorandum Finansowego,
10) obsługa kredytów, pożyczek, gwarancji i poręczeń,
11) prowadzenie i koordynowanie działań podejmowanych przez wydziały/biura na rzecz pozyskiwania bezzwrotnej pomocy finansowej,
12) analiza oraz weryfikowanie możliwości pozyskania bezzwrotnych środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, a w szczególności Unii Europejskiej, na zadania wydziałów i biur zapisane w budżecie Miasta,
13) pomoc oraz udział w powstawaniu i wdrażaniu projektów współfinansowanych z bezzwrotnej pomocy finansowej.

    § 46. Do zadań Wydziału Księgowości należy :

1) prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej – Urzędu,
2) prowadzenie rachunkowości organu finansowego Miasta i powiatu według odrębnego planu kont,
3) ewidencja i windykacja należności majątkowych i niemajątkowych budżetu Miasta,
4) ewidencja i windykacja należności Skarbu Państwa w zakresie określonym odrębnymi przepisami,
5) sporządzanie zbiorczej i jednostkowej sprawozdawczości budżetowej oraz finansowej Miasta,
6) ewidencja wartości majątku Urzędu,
7) prowadzenie rachunkowości podatków i opłat lokalnych,
8) planowanie i realizacja wydatków osobowych Urzędu.

    § 47. Do zadań Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych należy :

1) prowadzenie spraw podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2) prowadzenie spraw w zakresie należności podatkowych, dla których organem podatkowym są urzędy skarbowe, a które stanowią dochody podatkowe budżetu Miasta,
3) prowadzenie spraw w zakresie wygaszania zaległości podatkowych w zamian za przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Gminy i Skarbu Państwa,
4) prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną,
5) dokonywanie zabezpieczeń należności podatkowych.

    § 48. Do zadań Wydziału Egzekucji Administracyjnej należy :

1) prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, dla których ustalania lub określania i pobierania właściwy jest Prezydent,
2) prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym, dla których organem egzekucyjnym jest Prezydent,
3) badanie dopuszczalności egzekucji administracyjnej,
4) prowadzenie postępowań zabezpieczających należności pieniężne lub wykonanie obowiązku o charakterze niepieniężnym,
5) prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą majątku gminy i powiatu przejętego z mocy ustaw lub orzeczenia sądu.

    § 49. Do zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności należy :

1) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
2) organizowanie i prowadzenie spraw związanych z obronnością kraju, obroną cywilną oraz bezpieczeństwem,
3) prowadzenie spraw związanych z rejestracją i kwalifikacją wojskową,
4) koordynowanie i monitorowanie realizacji „Szczecińskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
5) nadzór nad realizacją zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na terenie Miasta, w tym nadzór nad działalnością Straży Miejskiej Szczecin.

    § 50. Do zadań Wydziału Informatyki należy :

1) informatyzacja Urzędu oraz koordynacja informatyzacji jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Szczecin,
2) budowa baz danych, systemu map komputerowych, współpraca z jednostkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie budowy, wdrażania i rozwoju systemów informatycznych Urzędu,
3) informatyczne zabezpieczenie danych Urzędu,
4) gospodarowanie sprzętem oraz siecią komputerową i koordynacja zaspokajania potrzeb Urzędu w tym zakresie,
5) zapewnienie ciągłości sprawnego funkcjonowania systemów informatycznych.

    § 51. Do zadań Biura Obsługi Urzędu należy :

1) gospodarka środkami trwałymi i wyposażeniem Urzędu,
2) prowadzenie spraw socjalnych pracowników Urzędu,
3) prowadzenie archiwum Urzędu.
 

Rozdział 6.
Zakresy działania Biur i Filii

    § 52. Do zadań Biura Prawnego należy :

1) obsługa oraz doradztwo prawne Urzędu,
2) opiniowanie projektów aktów prawnych oraz umów opracowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin,
3) zastępstwo prawne Miasta i Urzędu przed sądami i urzędami oraz innymi organami orzekającymi,
4) sygnalizowanie nowych uregulowań prawnych.

    § 53. Do zadań Biura ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy :

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
2) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
3) kontrola ochrony informacji niejawnych, przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
4) szkolenie pracowników Urzędu w zakresie ochrony informacji niejawnych.

    § 54. Do zadań Biura ds. Gospodarki Morskiej należy :

1) współpraca w celu stworzenia warunków rozwoju funkcji gospodarczych w strefie portowej,
2) wspieranie produkcji i usług sektora morskiego,
3) sprawy związane z transportem morskim i śródlądowym pasażerskim i towarowym.,
4) prowadzenie spraw związanych ze wspieraniem rozwoju i dywersyfikacji sektora morskiego.

    § 55. Do zadań Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów należy :

1) podejmowanie działań w celu ochrony interesów konsumentów,
2) wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz udział w postępowaniu w sprawach o ochronę interesów,
3) inicjowanie zmian prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.

    § 56. Do zadań Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków należy:

1) prowadzenie spraw z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami,
2) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem istniejących i wznoszeniem nowych pomników oraz tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich, stanowiących powojenny dorobek kulturowy Miasta.

    § 57. W Filii realizowane są następujące zadania :

1) w zakresie Biura Obsługi Interesantów :

    a) udzielanie kompleksowej informacji dotyczącej działalności Urzędu,
    b) ewidencja ludności,
    c) sprawy związane z wydawaniem dowodów osobistych,
    d) wydawanie poświadczeń życia osobom w celu pobierania rent zagranicznych,
    e) potwierdzanie własnoręczności podpisu osób ubiegających się lub korzystających ze świadczeń emerytalnorentowych na dokumentach i formularzach wymaganych do uzyskania lub pobierania rent z instytucji zagranicznych,
    f) dokonywanie rejestracji pojazdów,
    g) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami,
    h) prowadzenie kancelarii,
    i) wspomaganie działalności merytorycznej jednostek organizacyjnych Urzędu.

2) w zakresie Wydziału Księgowości :

    a) windykacja należności podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości,
    b) windykacja dochodów majątkowych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu ,
    c) windykacja dochodów Skarbu Państwa.

3) w zakresie Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów :

    a) bezpłatne poradnictwo i informacje prawne w zakresie ochrony ich interesów,
    b) wytaczanie powództw na rzecz konsumentów.

4) w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego :

    a) sporządzanie odpisów oraz zaświadczeń z aktów stanu cywilnego,
    b) transkrypcja i odtwarzanie zagranicznych aktów stanu cywilnego w polskich księgach stanu cywilnego,
    c) aktualizacja aktów stanu cywilnego,
    d) prowadzenie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk.

    § 58. Szczegółowy zakres zadań realizowanych przez wydziały, biura, samodzielne stanowiska pracy, o których mowa w § 17 oraz w Filii, w tym zadań wynikających z zawartych porozumień, określa Prezydent odrębnym zarządzeniem.
 

Rozdział 7.
Zakres działania samodzielnych stanowisk pracy

    § 59. 1. Status i zadania samodzielnego stanowiska ds. bezpieczeństwa i higieny pracy – służby bhp określa Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
    2. Do zakresu działania samodzielnego stanowiska ds. bezpieczeństwa i higieny pracy należy wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy określonych przepisami szczególnymi w zakresie zapewnienia i przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie.

    § 60. Do zadań samodzielnego stanowiska ds. ochrony przeciwpożarowej Urzędu należy wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem i przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych w Urzędzie i gmachu Urzędu.
 

Rozdział 8.
Zasady podpisywania pism i dokumentów

    § 61. Prezydent, Zastępcy Prezydenta, Sekretarz oraz Skarbnik podpisują dokumenty dotyczące zakresu ich działania, w tym odpowiedzi na petycje, skargi i wnioski.

    § 62. Do podpisu Prezydenta zastrzega się w szczególności - pisma i dokumenty :
1) kierowane do naczelnych i centralnych organów administracji i władzy państwowej,
2) kierowane do organów jednostek samorządu terytorialnego,
3) kierowane do Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Państwowej Inspekcji Pracy,
4) kierowane do posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej,
5) kierowane do przedstawicielstw dyplomatycznych,
6) związane z wykonywaniem przez Prezydenta funkcji kierownika Urzędu oraz zwierzchnika w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin,
7) każdorazowo zastrzeżone przez Prezydenta do jego podpisu,
8) decyzje i postanowienia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

    § 63. Do Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika należy w szczególności :
1) aprobata wstępna pism zastrzeżonych do właściwości Prezydenta, a związanych z zakresem zadań należących do poszczególnych Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika,
2) podpisywanie decyzji i postanowień - w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego – w ramach udzielonych upoważnień.

    § 64. 1. Dyrektorzy wydziałów oraz kierownicy biur :
1) aprobują wstępnie pisma w sprawach zastrzeżonych dla Prezydenta oraz należących do kompetencji Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika,
2) podpisują pisma w sprawach należących do zakresu działania wydziałów lub biur, z wyjątkiem zastrzeżonych dla Prezydenta oraz należących do zadań Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika,
3) podpisują dokumenty w sprawach dotyczących organizacji wewnętrznej wydziału lub biura oraz zakresu zadań poszczególnych stanowisk pracy i pracowników,
4) podpisują decyzje i postanowienia - w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego – w ramach udzielonych upoważnień.
2. Dyrektorzy wydziałów oraz kierownicy biur określają w regulaminach wewnętrznych – o których mowa w § 19 - rodzaje pism, do podpisywania, których upoważnieni są pracownicy wydziału /biura.

    § 65. Pracownicy opracowujący pisma parafują je swoim podpisem umieszczonym pod tekstem z lewej strony na jednej z kopii pisma.
 

Rozdział 9.
Obieg dokumentów

    § 66. 1. Czynności kancelaryjne w Urzędzie określa instrukcja kancelaryjna ustalona przez Prezesa Rady Ministrów.
    2. W Urzędzie stosuje się sposób klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki, ustalony przez Prezesa Rady Ministrów.
    3. Organizację prac i zakres działania oraz zasady udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zgromadzonych w archiwum zakładowym Urzędu określają szczególne przepisy.

    § 67. Zasady postępowania z dokumentami niejawnymi określają przepisy szczególne oraz odrębne zarządzenie Prezydenta.
 

Rozdział 10.
Zasady udzielania upoważnień i pełnomocnictw

    § 68. 1. Z wnioskami o udzielenie upoważnień lub pełnomocnictw do załatwiania w imieniu Prezydenta spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz innych czynności, a także pełnomocnictw do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasto Szczecin mogą występować :
1) Zastępcy Prezydenta, Sekretarz i Skarbnik,
2) dyrektorzy wydziałów i kierownicy biur, samodzielne stanowiska pracy działające poza strukturą wydziałów i biur,
3) kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Szczecin.
    2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 składane są w formie pisemnej w Wydziale Organizacyjnym.
    3. Projekty upoważnień i pełnomocnictw opracowuje Wydział Organizacyjny.
    4. Projekty upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Prezydenta, przygotowane na podstawie pozytywnie zaopiniowanego wzoru nie wymagają ponownego parafowania pod względem formalno-prawnym.

    § 69. Rejestr upoważnień do załatwiania w imieniu Prezydenta spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych oraz pełnomocnictw do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasto Szczecin prowadzi Wydział Organizacyjny.
 

Rozdział 11.
Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania
petycji, skarg i wniosków

    § 70. 1. Rozpatrywanie oraz załatwianie petycji, skarg i wniosków w Urzędzie odbywa się zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisami szczególnymi.
    2. Szczegółowy tryb ewidencjonowania oraz przyjmowania petycji, skarg i wniosków określa Prezydent w drodze odrębnego zarządzenia.

    § 71. 1. Prezydent, Zastępcy Prezydenta, Sekretarz, Skarbnik oraz dyrektorzy wydziałów i kierownicy biur przyjmują interesantów w sprawach petycji, skarg i wniosków w dniach i godzinach określonych w zarządzeniu, o którym mowa w § 70 § 2.
    2. Pozostali pracownicy Urzędu przyjmują interesantów w sprawach petycji, skarg i wniosków codziennie w obowiązującym czasie pracy w Urzędzie.
    3. Czas pracy w Urzędzie określa Regulamin pracy w Urzędzie Miasta Szczecin.

    § 72. 1. Pracownicy Urzędu są zobowiązani do rzetelnego i terminowego załatwiania zgłoszonych petycji, skarg i wniosków, zgodnie z przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
    2. Petycje, skargi, wnioski powinny być załatwiane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wniesienia skargi lub wniosku.
    3. Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli petycję, skargę lub wniosek we własnym imieniu lub przekazali do załatwienia skargę lub wniosek innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia petycji, skargi lub wniosku, a gdy ich załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień – także o stanie ich rozpatrzenia, najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia ich wniesienia albo przekazania.
    4. O sposobie załatwienia petycji, skargi lub wniosku zawiadamia się skarżącego lub wnoszącego wniosek.
    5. W razie nie załatwienia petycji, skargi lub wniosku w terminie określonym w ust. 2 stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

    § 73. Centralny rejestr petycji, skarg i wniosków prowadzi Wydział Organizacyjny oraz Biuro Rady Miasta w zakresie właściwości ustalonej dla Rady.

    § 74. Przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie oraz ewidencjonowanie petycji, skarg i wniosków w Urzędzie koordynuje i nadzoruje Wydział Organizacyjny oraz Biuro Rady Miasta w zakresie właściwości ustalonej dla Rady.
 

Rozdział 12.
Tryb udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
oraz wystąpienia komisji Rady

    § 75. 1. Interpelacje i zapytania radnych oraz wystąpienia komisji Rady kierowane do Prezydenta, Zastępców Prezydenta ewidencjonuje Biuro Prezydenta Miasta.
    2. Biuro Prezydenta Miasta koordynuje pracę jednostek organizacyjnych Urzędu w zakresie terminowości przygotowywania projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wystąpienia komisji Rady.
    3. Projekt odpowiedzi podpisuje Prezydent lub właściwy ze względu na podział zadań i kompetencji Zastępca Prezydenta, Sekretarz lub Skarbnik.

    § 76. 1. Na zapytania radnych zgłaszane na sesji Rady – w sprawach prostych, nie wymagających dodatkowych wyjaśnień – odpowiedzi udziela Prezydent lub wyznaczona przez niego osoba.
    2. Na wniosek radnego odpowiedzi na zapytanie udziela na piśmie Prezydent, Zastępcy Prezydenta, Sekretarz lub Skarbnik.
 

Rozdział 13.
Oceny pracowników

    § 77. Status prawny pracowników Urzędu określa ustawa o pracownikach samorządowych.

    § 78. 1. Pracownicy samorządowi zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych podlegają okresowym ocenom, na zasadach określonych w ustawie o pracownikach samorządowych.
    2. Szczegółową procedurę dokonywania ocen pracowników, o których mowa w ust. 1 określa Prezydent w drodze odrębnego zarządzenia.
 

Rozdział 14.
Działalność kontrolna w Urzędzie

    § 79. 1. Kontrolę zarządczą w Gminie Miasto Szczecin stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań Gminy Miasto Szczecin w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
    2. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:
1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
2) skuteczności i efektywności działania,
3) wiarygodności sprawozdań,
4) ochrony zasobów,
5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
6) efektywności i skuteczności przepływu informacji,
7) zarządzania ryzykiem.

    § 80. 1. System kontroli zarządczej w Urzędzie obejmuje :
1) samokontrolę,
2) kontrolę wewnętrzną,
3) kontrolę zewnętrzną,
4) kontrolę finansową,
5) System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Szczecin 9001:2008,
6) audyt wewnętrzny w zakresie oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w Mieście,
7) nadzór sprawowany przez:
    a) Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Skarbnika, Sekretarza zgodnie z podziałem kompetencji i zadań,
    b) dyrektorów wydziałów i kierowników biur wykonujących zadania w zakresie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin oraz spółkami z udziałem Miasta.
    2. Szczegółowe zasady funkcjonowania kontroli zarządczej określa Prezydent w drodze odrębnego zarządzenia.

    § 81. 1. Kontrolę wewnętrzną sprawują :
1) dyrektorzy wydziałów oraz kierownicy biur w stosunku do pracowników,
2) dyrektorzy wydziałów oraz kierownicy biur w zakresie określonym w zarządzeniu, o którym mowa w § 58,
3) Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego,
4) Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
5) radcy prawni,
6) zespoły powoływane doraźnie – w zakresie ustalonym przez Prezydenta.
    2. Czynności kontrolne wykonują również – zgodnie z podziałem zadań i kompetencji – Prezydent, Zastępcy Prezydenta Miasta , Sekretarz i Skarbnik.

    § 82. 1. Kontrola wewnętrzna prowadzona jest w Urzędzie jako:
1) kontrola wstępna, która ma na celu zapobieganie niepożądanym lub nielegalnym działaniom,
2) kontrola bieżąca, polegająca na badaniu czynności i operacji w toku ich wykonywania,
3) kontrola następna, obejmująca badanie stanu faktycznego i dokumentów, odzwierciedlających czynności już wykonane,
    2. W razie ujawnienia, w toku wykonywania kontroli wstępnej, nieprawidłowości kontrolujący:
1) zwraca bezzwłocznie nieprawidłowo sporządzone dokumenty z wnioskiem o dokonanie zmian lub uzupełnień,
2) odmawia podpisu dokumentów nierzetelnie sporządzonych, nieprawidłowych lub dotyczących działań sprzecznych z przepisami.
    3. W przypadku ujawnienia nadużycia lub innych nieprawidłowości, kontrolujący obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić bezpośredniego przełożonego oraz zabezpieczyć dokumenty i przedmioty stanowiące dowód w sprawie.

    § 83. Kontrolę zewnętrzną w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin sprawują :
1) wydziały i biura wykonujące zadania w zakresie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin,
2) Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
3) Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego,
4) zespoły powoływane doraźnie – w zakresie ustalonym przez Prezydenta.

    § 84. Kontrole zewnętrzne prowadzone są w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin jako:
1) kompleksowe - obejmujące ocenę realizacji całokształtu zadań kontrolowanych jednostek,
2) problemowe - obejmujące ocenę realizacji wybranego zagadnienia lub grupy zagadnień,
3) doraźne - obejmujące ocenę całokształtu lub wycinka działalności kontrolowanych jednostek, w przypadku stwierdzenia zaniedbań, uzasadniających natychmiastową ingerencję,
4) sprawdzające - obejmujące ocenę stopnia realizacji zaleceń i wniosków wydanych w wyniku przeprowadzonych uprzednio kontroli.

    § 85. 1. Nadzór nad działalnością kontrolną sprawuje Prezydent.
    2. Działalność kontrolna poza doraźnymi i nadzwyczajnymi potrzebami wykonywana jest na podstawie ogólnego rocznego planu kontroli dla jednostek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin zatwierdzonego przez Prezydenta.
    3. Działalność kontrolną koordynuje Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego.
 

Rozdział 15.
Kontrola przeprowadzana w Urzędzie
przez organy kontroli zewnętrznej

    § 86. 1. W Urzędzie mogą być przeprowadzane kontrole przez uprawnione do tego organy kontroli zewnętrznej.
    2. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego:
1) współpracuje z przedstawicielami organów kontroli zewnętrznej w zakresie zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli w Urzędzie,
2) prowadzi ewidencję i dokumentację z kontroli przeprowadzonych w Urzędzie przez organy kontroli zewnętrznej,
3) koordynuje udzielanie wyjaśnień oraz przygotowywanie przez jednostki organizacyjne Urzędu projektów odpowiedzi na wnioski i zalecenia pokontrolne organów kontroli zewnętrznej.

    § 87. 1. Odpowiedzi na wnioski i zalecenia pokontrolne udziela Prezydent.
    2. Nadzór nad realizacją zaleceń i wniosków pokontrolnych sprawuje Prezydent za pośrednictwem Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego.
 

Rozdział 16.
Postanowienia końcowe

    § 88. Zmiany w Regulaminie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego nadania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2012/03/02, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2012/03/28 12:44:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2012/03/28 12:44:30 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/03/28 12:39:20 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/03/28 12:26:58 modyfikacja wartości
Anna Woźniak 2012/03/02 10:51:43 modyfikacja wartości
Anna Woźniak 2012/03/02 09:10:07 modyfikacja wartości
Anna Woźniak 2012/03/02 08:51:22 nowa pozycja