Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 225/12 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin na rzecz jednostki nie podlegającej Gminie Miasto Szczecin.

Data podpisania: 2012/05/17

Data wejścia w życie: 2012/05/17


ZARZĄDZENIE NR  225 /12

        Prezydenta Miasta Szczecin

                                                                                                                                    z dnia  17 maja  2012 r.

 

 

w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin na rzecz jednostki nie podlegającej Gminie Miasto Szczecin.

  

 

       Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759 ,Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz.230, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281)zarządzam, co następuje:

  

§ 1.Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego Szczecin- Śródmieście, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku  do niniejszego zarządzenia.        

 

§  2.Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Obsługi Urzędu.

  

§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             …………………………………

 

 


Załączniki:

udostępnił: Bożena Handzel, wytworzono: 2012/05/22, odpowiedzialny/a: Ewa Słodkowska, wprowadził/a: Bożena Handzel, dnia: 2012/05/22 11:35:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bożena Handzel 2012/05/22 11:35:25 nowa pozycja