Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 195/12 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2012/04/25

Data wejścia w życie: 2012/04/25


Na podstawie § 1 uchwały Nr XXI/608/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie

upoważnienia Zarządu Miasta Szczecina do określania wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych

w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 45,

poz. 236), zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Miasto Szczecin, w brzmieniu

jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się wysokość opłat za korzystanie z kaplicy i chłodni miejskiej oraz innych opłat w brzmieniu jak

w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustala się wysokość opłat za wjazd pojazdów mechanicznych na teren cmentarzy komunalnych

w Szczecinie w brzmieniu jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Ustala się wykaz pojazdów uprawnionych do bezpłatnego wjazdu na teren cmentarzy komunalnych

w Szczecinie w brzmieniu jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin

odpowiedzialnemu za sprawy bieżącego funkcjonowania miasta, polityki mieszkaniowej i ochrony środowiska.

§ 7. Traci moc zarządzenie Nr 231/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie ustalenia

wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Miasto Szczecin.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2012/05/09, odpowiedzialny/a: Katarzyna Szurpicka, wprowadził/a: Małgorzata Górska, dnia: 2012/05/09 10:56:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Górska 2012/05/09 10:56:21 modyfikacja wartości
Małgorzata Górska 2012/05/09 10:44:53 nowa pozycja