Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 79/12 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w roku 2012 w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie miasta Szczecina

Data podpisania: 2012/02/24

Data wejścia w życie: 2012/04/01


ZARZĄDZENIE NR 79/12

Prezydenta Miasta Szczecin

 z dnia 24 lutego 2012 r.

 

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w roku 2012 w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie miasta Szczecina

 

 

            Na podstawie art. 6 pkt 15, oraz art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362; Nr 65, poz. 554; Nr 157, poz. 1241; Nr 202 poz. 1551; Nr 219 poz. 1706; Nr 221, poz. 1738; z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 229; Nr 81, poz. 527; Nr 125, poz. 842; z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w roku 2012 w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie miasta Szczecin w następujących wysokościach:

1)   Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”

w Szczecinie, ul. Krucza 17                                                                    3 009,40 zł

2)   Dom Pomocy Społecznej

„Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej”

w Szczecinie, ul. Romera 21/29                                                              2 827,07 zł

3)   Dom Pomocy Społeczne

 w Szczecinie, ul. Broniewskiego 4/6                                                      3 611,75 zł  

§ 2.Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Domów Pomocy Społecznej w Szczecinie, określonych w § 1, oraz Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 83/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w roku 2011 w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie miasta Szczecina (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 32, poz. 603).

§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2012/04/20, odpowiedzialny/a: Małgorzata Olejnik, wprowadził/a: Patrycja Krzywniak, dnia: 2012/04/20 14:27:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Patrycja Krzywniak 2012/04/20 14:27:10 nowa pozycja