Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 463/12 w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2012 rok

Data podpisania: 2012/10/15

Data wejścia w życie: 2012/10/15


ZARZĄDZENIE NR 463/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 15 października 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2012 rok.

Na podstawie art. 257, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 Dz. U. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707) zarządzam, co następuje:
§ 1. Zmniejszam dochody i wydatki na zadania własne o kwotę 33.290 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do zarządzenia.
§ 2. Zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone z mocy ustaw o kwotę 804.124 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do zarządzenia.
§ 3. Wprowadzam zmiany do układu wykonawczego budżetu Miasta Szczecin na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do zarządzenia.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załącznikach Nr 2 i Nr 4.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2012/10/15, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Renata Rolska-Kamińska, dnia: 2012/10/26 13:10:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Renata Rolska-Kamińska 2012/10/26 13:10:05 modyfikacja wartości
Renata Rolska-Kamińska 2012/10/26 12:59:35 nowa pozycja