Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 364/12 w sprawie zasad uzywania w obrocie znaków towarowych identyfikujących Gminę Miasto Szczecin

Data podpisania: 2012/07/30

Data wejścia w życie: 2012/07/30


ZARZĄDZENIE NR 364/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 30 lipca 2012 r.

w sprawie zasad używania w obrocie znaków towarowych identyfikujących Gminę Miasto Szczecin

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 163 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z 2004 r. Nr 33, poz. 286, z 2005 r. Nr 10, poz. 68, Nr 163, poz. 1362, Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 208, poz. 1539, z 2007 r. Nr 99, poz. 662, Nr 136, poz. 958, z 2008 r. Nr 180, poz. 1113, Nr 216, poz. 1368, Nr 227, poz. 1505, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) oraz § 6 ust. 3, 4, 5 Załącznika do Uchwały Nr XXX/598/04 Rady Miasta Szczecina z 14 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Szczecina (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2005 r. Nr 10, poz. 178, z 2008 r. Nr 78, poz. 1721, z 2009 r. Nr 51, poz. 1307), zarządzam co następuje :


    § 1. Ustalam zasady używania w obrocie znaków towarowych identyfikujących Gminę Miasto Szczecin, które stanowią załącznik do niniejszego Zarządzenia.

    § 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Komunikacji Społecznej i Marketingowej Urzędu Miasta Szczecin.

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej, wytworzono: 2012/07/31, odpowiedzialny/a: Piotr Wachowicz - Dyrektor Biura, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2012/08/02 13:42:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2012/08/02 13:42:16 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/08/02 13:40:23 modyfikacja wartości
Ewelina Olszak 2012/07/31 15:03:11 nowa pozycja