Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 236/12 w sprawie ustalenia limitu lokali mieszkalnych na 2012 r. stanowiących własność towarzystw budownictwa społecznego a pozostających w dyspozycji Gminy

Data podpisania: 2012/05/21

Data wejścia w życie: 2012/05/21


Zarządzenie Nr 236/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 21 maja 2012 r.

w sprawie ustalenia limitu lokali mieszkalnych na 2012 r. stanowiących własność towarzystw budownictwa społecznego a pozostających w dyspozycji Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558 ,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. , Nr 102, poz. 1055 Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r Nr 180, poz.1111,Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz. 1281) w związku z § 5 ust. 2 Zarządzenia Nr 109/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad zawierania umów najmu lokali stanowiących zasób Towarzystw Budownictwa Społecznego, a pozostających w dyspozycji Gminy, zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu zrealizowania wniosków pozytywnie zaopiniowanych przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, a realizowanych poprzez wskazanie lokali z zasobów towarzystw budownictwa społecznego, ustala się na 2012 r. limit - 4 lokali mieszkalnych.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych”w Szczecinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2012/06/01, odpowiedzialny/a: Marcin Posadzy, wprowadził/a: Edward Różycki, dnia: 2012/06/01 15:06:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Edward Różycki 2012/06/01 15:06:56 modyfikacja wartości
Edward Różycki 2012/06/01 15:05:20 nowa pozycja