Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 183/12 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2012/04/19

Data wejścia w życie: 2012/04/19


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; Nr 167, poz.1759; Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz.1441: Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128; Nr 181, poz.1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138,poz. 974; Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz.1111; Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.142; Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679; Nr 134, poz.777,
Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281), zarządzam, co następuje:

 § 1. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin pn. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, składniki majątkowe Gminy Miasto Szczecin, wykazane w załączniku do niniejszego zarządzenia.   

 § 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                               Załącznik do Zarządzenia Nr183/12

                                                              Prezydenta Miasta Szczecin

                                                            z dnia 19 kwietnia 2012 r.  

 

 

Nazwa środka trwałego

Numer inwentarzowy

J.m.

Ilość

Cena jednostkowa

Wartość

1

Budynek mieszkalny,
ul. Budziszyńska 47B, 47C

110-0000-00001

szt.

1

1 083 448,24

1 083 448,24

2

Przyłącze wodociągowe do budynku mieszkalnego przy
ul. Budziszyńskiej 47B, 47C

211-0000-01276

szt.

1

6 294,49

6 294,49

3

Kanalizacja sanitarna do budynku mieszkalnego przy
ul. Budziszyńskiej 47B, 47C

211-0000-01277

szt.

1

27 890,20

27 890,20

4

Kanalizacja deszczowa do budynku mieszkalnego przy
ul. Budziszyńskiej 47B, 47C

211-0000-01278

 

szt.

1

9 700,96

9 700,96

 

 

 

 

 

 

1 127 333,89

                                                                             


udostępnił: WGN, wytworzono: 2012/04/25, odpowiedzialny/a: Ewa Mikołajewska-Miłoszewicz, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2012/04/25 12:03:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2012/04/25 12:03:16 modyfikacja wartości
Ewa Mikołajewska-Miłoszewicz 2012/04/25 11:02:06 modyfikacja wartości
Ewa Mikołajewska-Miłoszewicz 2012/04/25 11:00:14 modyfikacja wartości
Ewa Mikołajewska-Miłoszewicz 2012/04/25 10:59:15 modyfikacja wartości
Ewa Mikołajewska-Miłoszewicz 2012/04/25 10:56:20 nowa pozycja