Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 432/12 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi garażami

Data podpisania: 2012/09/21

Data wejścia w życie: 2012/09/21


ZARZĄDZENIE NR 432/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 21 września 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi garażami


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113 Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), zarządzam, co następuje:


§ 1.
W Zarządzeniu Nr 646/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi garażami (zm. Zarządzenie Nr 544/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 października 2006 r., Zarządzenie Nr 51/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2008 r. Zarządzenie Nr 536/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 listopada 2011 r., Zarządzenie Nr 592/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 listopada 2011 r., Zarządzenie Nr 57/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 lutego 2012 r., Zarządzenie Nr 192/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2012 r., Zarządzenie Nr 259/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 czerwca 2012 r.), wprowadza się następujące zmiany:


1. § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. Garaże mogą być oddawane w najem w trybie bezprzetargowym :
1) dotychczasowym najemcom lub dzierżawcom, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2,
2) osobom niepełnosprawnym z obniżoną sprawnością ruchową (o znacznym stopniu niepełnosprawności, umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z kodu R lub N, lekkim stopniu niepełnosprawności z kodu R lub N),
3) rodzicom dzieci niepełnosprawnych z niepełnosprawnością z kodu R lub N,
4) rodzicom osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności,
5) podmiotowi, który wystąpi z wnioskiem o zawarcie umowy, pod warunkiem negatywnego rozstrzygnięcia przetargu, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3, z powodu braku oferentów.
6) jeżeli garaż przyznawany jest jako garaż zamienny, w związku z rozwiązaniem umowy na dotychczas zajmowany garaż z przyczyn leżących po stronie wynajmującego.
2. W przypadku osób wskazanych w ust.1 pkt 2-4 z tytułu swej niepełnosprawności osoby te posiadają zaświadczenie o konieczności posługiwania się pojazdem mechanicznym wydane przez jednostkę organizacyjną właściwą ds. osób niepełnosprawnych Urzędu Miasta Szczecin, a wolny garaż znajduje się w bliskim sąsiedztwie zamieszkiwania. Pojazd musi być zarejestrowany na osobę niepełnosprawną lub jej współmałżonka lub jednego z rodziców pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, oraz posiadać aktualny przegląd techniczny.
3. Garaże mogą być oddawane w użyczenie na czas nieoznaczony lub oznaczony w trybie bezprzetargowym jednostkom organizacyjnym gminy Miasto Szczecin”
2. w § 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Z opłat, o których mowa w § 11 pkt. 1-2 i 11 zwolnione są :
1) osoby niepełnosprawne z obniżoną sprawnością ruchową (o znacznym stopniu niepełnosprawności, umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z kodu R lub N, lekkim stopniu niepełnosprawności z kodu R lub N),
2) rodzice dzieci niepełnosprawnych z niepełnosprawnością z kodu R lub N,
3) rodzice osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności, które z tytułu swej niepełnosprawności posiadają zaświadczenie o konieczności posługiwania się pojazdem mechanicznym wydane przez jednostkę organizacyjną właściwą ds. osób niepełnosprawnych Urzędu Miasta Szczecin, z zastrzeżeniem
ust. 5. Pojazd musi być zarejestrowany na osobę niepełnosprawną lub jej współmałżonka lub jednego z rodziców pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, oraz posiadać aktualny przegląd techniczny”.

§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. komunalnych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: WGN, wytworzono: 2012/10/05, odpowiedzialny/a: Krzysztof Gajewski, wprowadził/a: Edward Różycki, dnia: 2012/10/05 14:13:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Edward Różycki 2012/10/05 14:13:43 nowa pozycja