Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2003 r.

Zarządzenie nr 102/03 w sprawie: inwentaryzacji sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim w Szczecinie.

Data podpisania: 2003/03/06

Data wejścia w życie: 2003/03/06


ZARZĄDZENIE NR 102/2003
PREZYDENTA MIASTA SZCZECINA
z dnia 6 marca 2003 r.

w sprawie: inwentaryzacji sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim w Szczecinie.

Na podstawie przepisu art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) w związku z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994r.o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694).

zarządzam co następuje:
§ 1

Ustalam przeprowadzenie w drodze spisu z natury inwentaryzacji sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim w Szczecinie.

§ 2

Inwentaryzacją należy objąć sprzęt komputerowy znajdujący się w Urzędzie Miejskim w Szczecinie według stanu na dzień 17.03.2003 r.

§ 3

Do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim w Szczecinie powołuję następujące zespoły:
1) Zespół spisowy nr 1:
Przewodnicząca:
a) Agnieszka Niedźwiecka - inspektor w Wydziale Informatyki UM,

Członkowie:
b) Magdalena Mackus - inspektor w Wydziale Księgowości UM,
c) Marek Trzciński - inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM,

Obecni przy spisie:
d) Hanna Dembińska - osoba odpowiedzialna za ewidencję sprzętu komputerowego w Wydziale Informatyki UM,

2) Zespół spisowy nr 2:
Przewodniczący:
a) Robert Robaczewski - kierownik w Wydziale Informatyki UM,

Członkowie:
b) Dorota Budkowska - inspektor w Wydziale Księgowości UM,
c) Hanna Michałek-Kłaczyńska - inspektor w Wydziale Mienia UM,

Obecni przy spisie:
d) Beata Sypka - osoba reprezentująca osobę odpowiedzialną za ewidencję sprzętu komputerowego w Wydziale Informatyki UM,

3) Zespół spisowy nr 3:
Przewodniczący:
a) Daniel Czarnecki - podinspektor w Wydziale Informatyki UM,

Członkowie:
b) Krystyna Zawal - inspektor w Wydziale Obsługi Urzędu,
c) Lech Tański - inspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,

Obecni przy spisie:
d) Iwona Kubacka-Krynicka - osoba reprezentująca osobę odpowiedzialną za ewidencję sprzętu komputerowego w Wydziale Informatyki UM,

4) Zespół spisowy nr 4:
Przewodniczący:
a) Rafał Zygmunt - inspektor w Wydziale Informatyki UM,

Członkowie:
b) Halina Niewiarowska - inspektor w Wydziale Mienia UM,
c) Dariusz Januszek - inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM,

Obecni przy spisie:
d) Ewa Szynkowska - osoba reprezentująca osobę odpowiedzialną za ewidencję sprzętu komputerowego w Wydziale Informatyki UM,

Ustala się termin wykonania spisu z natury w dniach od 17.03.2003 do 17.04.2003 r.
§ 4

Zobowiązuje się przewodniczących zespołów spisowych do:

1) Przeprowadzenie spisu z natury rzeczowych składników majątku w określonym terminie i na wyznaczonym polu spisowym.
2) Terminowe (3 dni robocze po zakończeniu spisu) przekazanie Przewodniczącemu Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej arkuszy spisowych oraz informacji (sprawozdanie) o wszelkich stwierdzonych w toku spisu nieprawidłowościach, w zakresie gospodarki składnikami majątku, zabezpieczenia ich przed zniszczeniem lub zagarnięciem.
3) Rozliczenie z pobranych arkuszy spisowych.

§ 5

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie inwentaryzacji czynię Przewodniczącego Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej UM w Szczecinie.

§ 6

Dyrektor Wydziału Księgowości odpowiada za wprowadzenie do ewidencji księgowej wyników inwentaryzacji.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/wz. Prezydenta Miasta
Anna Nowak
Zastępca Prezydenta/


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/10/10, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/10/10 13:06:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/10/10 13:06:09 nowa pozycja