Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2003 r.

Zarządzenie nr 574/03 zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu dokumentów objętych w Urzędzie Miejskim klauzulami „zastrzeżone” i „poufne” oraz szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji...

Data podpisania: 2003/10/28

Data wejścia w życie: 2003/10/28


ZARZĄDZENIE Nr 574/03
PREZYDENTA MIASTA SZCZECINA
z dnia 28 października 2003 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu dokumentów objętych w Urzędzie Miejskim klauzulami „zastrzeżone” i „poufne” oraz szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 39, poz. 462, z 2001 r. Nr 22 poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, z 2003 r. Nr 17, poz. 155) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 540/2003 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 6 października 2003 r. w sprawie wykazu dokumentów objętych w Urzędzie Miejskim klauzulami „zastrzeżone” i „poufne” oraz szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”, zwanym dalej Zarządzeniem, wprowadza się następujące zmiany:

1) W Wykazie dokumentów objętych w Urzędzie Miejskim klauzulą "zastrzeżone", stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zarządzenia, dodaje się pkt 28 w brzmieniu:

„28) Oświadczenia majątkowe (po wypełnieniu) pracowników Urzędu Miejskiego - składane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”

2) W Wykazie dokumentów objętych w Urzędzie Miejskim klauzulą „poufne”, stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zarządzenia, skreśla się pkt 16.

§ 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 540/2003 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 6 października 2003 r. w sprawie wykazu dokumentów objętych w Urzędzie Miejskim klauzulami „zastrzeżone” i „poufne” oraz szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”, nie ulegają zmianie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Marian Jurczyk


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/10/11, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/10/11 12:55:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/10/11 12:55:28 nowa pozycja