Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2003 r.

Zarządzenie nr 696/03 w sprawie zmiany w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

Data podpisania: 2003/12/31

Data wejścia w życie: 2003/12/31


ZARZĄDZENIE NR 696/03
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 31 grudnia 2003r.

w sprawie zmiany w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717. Nr 162, poz. 1568, Nr 177, poz. 1725) oraz § 13 ust.7 i § 15 Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. Nr 112, poz. 1319, z 2003r. Nr 69, poz.636), z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1. Jednolity rzeczowy wykaz akt, stanowiący załącznik nr 4 do Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych, będącej załącznikiem do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1319, z 2003r.Dz. U. Nr 69, poz. 636) - rozbudowuje się dla Urzędu Miejskiego w Szczecinie o nowe symbole i hasła klasyfikacyjne jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/10/12, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/10/12 09:19:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/10/12 09:19:12 nowa pozycja