Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2003 r.

Zarządzenie nr 512/03 w sprawie ustalenia wzorów formularzy, procedury składania, analizowania i przechowywania oświadczeń o stanie majątkowym, oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz oświadczeń o ...

Data podpisania: 2003/09/25

Data wejścia w życie: 2003/09/25


ZARZĄDZENIE NR 521/03
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 25 września 2003 r.

w sprawie ustalenia wzorów formularzy, procedury składania, analizowania i przechowywania oświadczeń o stanie majątkowym, oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz oświadczeń o zmianie charakteru prowadzonej działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 35 ust. 2 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zarządzenie ustala wzory formularzy, procedurę składania, analizowania i przechowywania oświadczeń, o których mowa w art. 18a i 19 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806), zwanej dalej: “ustawą o pracownikach samorządowych”, dotyczące pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Szczecinie, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zastępcy Prezydenta Miasta, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta oraz pracownicy wydający decyzje administracyjne z upoważnienia Prezydenta Miasta składają oświadczenia, o których mowa w ust. 1, według odrębnych przepisów.

§ 2. 1. Pierwsze oświadczenie o stanie majątkowym pracownicy, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszego zarządzenia, składają z chwilą nawiązania stosunku pracy.

2. Kolejne oświadczenia o stanie majątkowym składane są nie częściej niż raz na dwa lata, w terminach ustalonych przez Prezydenta Miasta.

3. Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz oświadczenia o zmianie charakteru prowadzonej działalności gospodarczej składane są w terminach określonych w art. 18a ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

§ 3. 1. Pracownicy, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszego zarządzenia, składają oświadczenie:

1) o stanie majątkowym - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) o prowadzeniu działalności gospodarczej - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) o zmianie charakteru prowadzonej działalności gospodarczej – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia

Sekretarzowi Miasta za pośrednictwem Wydziału Organizacyjnego.

2. Formularze ww. oświadczeń po wypełnieniu objęte są klauzulą “Zastrzeżone” i nie podlegają włączeniu do akt osobowych.

§ 4. Analizy danych zawartych w oświadczeniach o stanie majątkowym, oświadczeniach o prowadzeniu działalności gospodarczej i oświadczeniach o zmianie charakteru oprowadzonej działalności gospodarczej dokonuje z upoważnienia Prezydenta Miasta, Sekretarz Miasta.

§ 5. Oświadczenia o stanie majątkowym, oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz oświadczenia o zmianie charakteru prowadzonej działalności gospodarczej przechowywane są w Biurze ds. Ochrony Informacji Niejawnych przez okres określony w art. 25 ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95, z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 39, poz. 462, z 2001r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353, Nr 154, poz. 1800, z 2002r. Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, z 2003r. Nr 17, poz. 155).

§ 6. Traci moc zarządzenie Nr 56/98 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 kwietnia 1998r. w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym pracowników samorządowych.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/10/11, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/10/11 11:42:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/10/11 11:42:12 nowa pozycja