Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2003 r.

Zarządzenie nr 487/03 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Szczecinie.

Data podpisania: 2003/09/05

Data wejścia w życie: 2003/09/15


ZARZĄDZENIE NR 487/03
PREZYDENTA MIASTA SZCZECINA
z dnia 5 września 2003 r.

zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Szczecinie.

Na podstawie art. 33 ust. 2, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806) zarządzam, co następuje :

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Szczecinie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 136/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie (Dz. Urz. Wojew. Zachodniopomorskiego Nr 23, poz. 311) wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 28 skreśla się pkt 6 i pkt 8,
2) w § 32 w pkt 1 po wyrazach : “inwestycji miejskich” skreśla się dalszą część zdania,
3) w § 43 w pkt 5 po wyrazach “higieny pracy” skreśla się dalszą część zdania,
4) § 69 otrzymuje brzmienie :

“§ 69. 1. Ocenie kwalifikacyjnej podlegają pozostali pracownicy samorządowi zatrudnieni w Urzędzie.
2. W ocenie kwalifikacyjnej uwzględnia się m.in.:

1) kwalifikacje i przygotowanie zawodowe oraz sposób ich wykorzystania przy wykonywaniu obowiązków,
2) pogłębianie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
3) prawidłowość, dokładność, samodzielność i terminowość wykonywania zadań nałożonych na pracownika,
4) bezstronność, sprawność i jakość obsługi interesantów,
5) efektywność wykorzystania czasu pracy,
6) umiejętność tworzenia właściwego wizerunku pracownika samorządowego oraz umacniania zaufania do organów samorządowych i autorytetu Urzędu,
7) stosunek do przełożonych i współpracowników.

3. Ocenę kwalifikacyjną przeprowadza się nie częściej niż dwa razy w roku.
4. Ocena kwalifikacyjna dokonywana jest na piśmie, a jej treść podawana jest do wiadomości zainteresowanego pracownika.
5. Negatywna ocena kwalifikacyjna stanowi podstawę rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem.
6. Szczegółowe zasady oraz tryb dokonywania oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie określi Prezydent odrębnym zarządzeniem.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom wydziałów i kierownikom biur.

§ 3. Pozostałe postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 136/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie (Dz. Urz. Wojew. Zachodniopomorskiego Nr 23, poz. 311) nie ulegają zmianie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 września 2003 r.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/10/11, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/10/11 11:04:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/10/11 11:04:10 nowa pozycja