Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2003 r.

Zarządzenie nr 412/03 w sprawie zasad redagowania i przygotowywania projektów uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta.

Data podpisania: 2003/07/16

Data wejścia w życie: 2003/07/16


ZARZĄDZENIE NR 412/03
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 16 lipca 2003 r.

w sprawie zasad redagowania i przygotowywania projektów uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 35 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806) zarządzam, co następuje :

§ 1.1 Projekty uchwał Rady Miasta przygotowują i parafują :
1) Dyrektorzy Wydziałów i Kierownicy Biur Urzędu Miejskiego,
2) Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Projekty uchwał Rady Miasta przygotowywane przez kierowników jednostek, o których mowa w ust.1 pkt 2 podlegają uzgodnieniu i parafowaniu przez :
1) radców prawnych tychże jednostek,
2) Dyrektorów Wydziałów lub Kierowników Biur Urzędu sprawujących nadzór nad działalnością jednostek,
3. Projekty uchwał, o których mowa w ust. 1 przekazywane są na posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta.
4. Wnoszenie projektów uchwał Rady Miasta przygotowywanych przez kierowników jednostek, o których mowa w ust.1 pkt 2 na Kolegium Prezydenta Miasta następuje wyłącznie za pośrednictwem Dyrektorów Wydziałów lub Kierowników Biur sprawujących nadzór nad działalnością jednostek po uprzednim uzgodnieniu projektu z radcą prawnym Urzędu oraz właściwymi merytorycznie jednostkami organizacyjnymi Urzędu.

§ 2. Projekty uchwał Rady Miasta powinny zawierać:
1) tytuł,
2) podstawę prawną do wydania uchwały,
3) treść aktu - regulacja spraw będących przedmiotem uchwały,
4) określenie podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,
5) przepisy przejściowe, uchylające, przepisy o wejściu uchwały w życie.

§ 3. W tytule projektu uchwały w oddzielnych wierszach zamieszcza się :
1) oznaczenie uchwały, miejsce na wpisanie kolejnego numeru,
2) nazwę organu, który podejmuje uchwałę,
3) miejsce na wpisanie daty uchwalenia uchwały,
4) ogólne określenie przedmiotu uchwały.

§ 4.1. Numer uchwały oznacza się skrótem "Nr" i zawiera miejsce na wpisanie kolejnego numeru sesji Rady Miasta oznaczonego cyframi rzymskimi, oddzielonego znakiem"/" od kolejnego numeru arabskiego uchwały, oddzielonego znakiem "/" od dwóch ostatnich cyfr roku bieżącego.
2. Data uchwały jest poprzedzona zwrotem "z dnia" i zawiera miejsce na wpisanie dnia, nazwy miesiąca określonego słownie oraz roku oznaczonego cyframi arabskimi i znakiem "r." jako skrótem wyrazu "rok".
3. Przedmiot uchwały określa się możliwie najzwięźlej, rozpoczynając od wyrazów "w sprawie ...". W przypadku uchwały zmieniającej uchwałę, przedmiot uchwały rozpoczyna się od wyrazów "zmieniająca uchwałę w sprawie ..." lub "o zmianie uchwały w sprawie ...", bez przywoływania numeru i daty podjęcia zmienianej uchwały.

§ 5. Podstawa prawna oznacza wskazanie artykułu lub paragrafu aktu prawnego zawierającego upoważnienie do wydania uchwały wraz ze wszystkimi obowiązującymi publikatorami (zmianami). Zapis rozpoczyna się wyrazami : "Na podstawie art. (§)..."

§ 6.1. Podstawową jednostką redakcyjną uchwały jest paragraf.
2. Paragraf może być podzielony na : ustępy, punkty i litery.
3. Jeżeli samodzielną myśl wyraża zespół zdań bądź występują powiązania treściowe między zdaniami wyrażającymi samodzielne myśli, ale treść żadnego z nich nie jest na tyle samodzielna, aby wydzielić ją w odrębny paragraf, należy dokonać podziału paragrafu na ustępy.
4. Każdą jednostkę redakcyjną zapisuje się od nowego wiersza i poprzedza jej oznaczeniem umieszczonym w tym samym wierszu.
5. Paragrafy i ustępy rozpoczyna się od akapitu.

§ 7.1. Paragraf oznacza się skrótem “§” i kolejną cyfrą arabską z kropką.
2. Ustęp oznacza się cyfrą arabską z kropką bez nawiasów, przy zachowaniu ciągłości numeracji ustępów w obrębie danego paragrafu, a przy powoływaniu skrótem "ust." oraz cyfrą arabską bez kropki.
3. Punkt oznacza się cyframi arabskimi z nawiasem z prawej strony, z zachowaniem ciągłości numeracji w obrębie ustępu, a przy powoływaniu używa się skrótu "pkt" bez względu na liczbę i przypadek oraz cyfrą arabską bez nawiasu.
4. Wyliczenia w obrębie punktów tzw. litery oznacza się małymi literami alfabetu z nawiasem z prawej strony, z zachowaniem ciągłości alfabetycznej w obrębie punktu, a przy powoływaniu - skrótem "lit." bez względu na liczbę i przypadek oraz literą alfabetu bez nawiasu.
5. Przepisy paragrafu podzielonego na ustępy, punkty, litery cytuje się w następującej kolejności : § ..., ust. ..., pkt ..., lit. ...

§ 8. W celu systematyzacji przepisów uchwały, paragrafy pozostające ze sobą w ścisłym związku logicznym można grupować w rozdziały - oznaczając je cyframi arabskimi, rozdziały grupuje się w działy, działy łączy się w tytuły- oznaczając je cyframi rzymskimi.

§ 9. Treść aktu powinna obejmować całokształt lub możliwie szeroki zakres wiążących się ze sobą zagadnień.

§ 10. Wykonawców uchwały wymienia się przed przepisem określającym termin wejścia w życie uchwały lub przed przepisem uchylającym uchwałę.

§ 11. W przepisie uchylającym należy wyczerpująco wymienić uchwały, które zostają uchylone rozpoczynając zapis wyrazami : "Tracą moc ...".

§ 12.1. Przepis o wejściu w życie uchwały, która stanowi akt prawa miejscowego powszechnie obowiązujący, może mieć następujące brzmienie :
1) "Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego",
2) "Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dniem ...." (dzień oznaczony kalendarzowo) z zastrzeżeniem, że dzień wejścia w życie oznaczony kalendarzowo nie może być dniem wcześniejszym niż 14 dzień od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa.
2. Przepis uchwały - która nie stanowi aktu prawnego powszechnie obowiązującego - określającej datę jej wejścia w życie - może mieć brzmienie :
1) "Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia",
2) "Uchwała wchodzi w życie z dniem ... " (dzień oznaczony kalendarzowo).
3. Termin wejścia aktu w życie należy w określonych przypadkach oddzielać od daty jego ogłoszenia stosownym okresem czasu (vacatio legis) niezbędnym dla zaznajomienia się z treścią aktu.

§ 13. Do projektu uchwały - w razie potrzeby - dołącza się załączniki, w których zamieszcza się w szczególności :
1) wzory formularzy,
2) schematy,
3) obszerne tabele,
4) mapy,
5) wykazy,
6) teksty o charakterze szczegółowym (np. statuty, regulaminy itp.).

§ 14.1. Do projektu uchwały Rady dołącza się (na oddzielnym arkuszu) uzasadnienie projektu podpisane przez właściwego Zastępcę Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta lub Skarbnika Miasta. Treść uzasadnienia powinna wykazywać różnicę pomiędzy dotychczasowym stanem a projektowanym oraz potrzebę (celowość) podjęcia uchwały.
2. Integralną część projektu uchwały stanowi uzasadnienie zawierające informację o ewentualnych skutkach prawnych, finansowych, społecznych i organizacyjnych.

§ 15.1. Uchwałę należy redagować dokładnie i zrozumiale dla adresatów.
2. Zdania należy budować zgodnie z regułami składni języka polskiego, unikając długich, wieloczłonowych zdań złożonych.
3. Wyrażenia językowe należy używać w ich podstawowym i powszechnie przyjętym znaczeniu.
4. Tekst powinien być opracowany ze szczególną starannością, zwięźle i jasno oraz odpowiadać zasadom poprawności i czystości języka polskiego.

§ 16.1. Wzór schematu projektu uchwały Rady Miasta w części dotyczącej tytułu, podstawy prawnej, przepisów uchylających oraz o wejściu uchwały w życie stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Schemat, o którym mowa w ust. 1 dostępny jest w sieci Urzędu : w : brm_uchwaly/wzor.

§ 17. Przygotowujący projekt uchwały Rady Miasta zobowiązany jest do :
1) uzgodnienia projektu z jednostkami organizacyjnymi Urzędu, jeżeli realizacja uchwały pozostaje w związku z wykonywaniem zadań przez te jednostki; uzgodnienie to należy potwierdzić parafowaniem na ostatniej stronie oryginału projektu, w dolnym lewym rogu,
2) uzgodnienia pod względem formalno - prawnym oraz redakcyjnym w formie parafowania przez radcę prawnego na ostatniej stronie oryginału projektu, w dolnym lewym rogu,
3) uzyskania opinii Skarbnika Miasta - w formie parafy, jeżeli realizacja uchwały powoduje skutki finansowe dla budżetu Miasta,
4) uzgodnienia z Wydziałem Organizacyjnym projektu uchwały, jeżeli jest związany z funkcjonowaniem i organizacją Urzędu.

§ 18. Tryb wnoszenia projektu uchwały Rady Miasta pod obrady na sesji Rady :
1) przygotowany projekt uchwały Rady wraz z uzasadnieniem wnoszony jest za pośrednictwem Wydziału Organizacyjnego, na posiedzenie Kolegium Prezydenta Miasta,|
2) pozytywnie zaopiniowany na Kolegium Prezydenta Miasta projekt uchwały Rady przekazywany jest jako inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta do Biura Rady Miasta za pośrednictwem Wydziału Organizacyjnego, zaś wersję elektroniczną - przygotowujący projekt uchwały - przekazuje według ścieżki: w:/brm-uchwały/skrót jednostki organizacyjnej przy zastosowaniu jednolitej czcionki Times New Roman o rozmiarze 12.
3) Biuro Rady Miasta rejestruje projekt zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Miasta Szczecina,
4) Biuro Rady Miasta przekazuje zarejestrowany projekt uchwały radnym, zgodnie z dyspozycją Przewodniczącego Rady Miasta, celem zaopiniowania przez właściwe komisje Rady Miasta.

§ 19.1. Zasady oraz tryb przygotowywania określone w niniejszym zarządzeniu, mają zastosowanie odpowiednio do przygotowywanych projektów zarządzeń Prezydenta Miasta.
2. Wzorcowy schemat projektu zarządzenia Prezydenta Miasta stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta po dokonaniu uzgodnień, o których mowa w § 17 zarządzenia należy przedkładać w Wydziale Organizacyjnym.
4. W przypadku zarządzeń, które mają charakter powtarzalny i regulują tę samą materię, nie jest wymagana każdorazowa parafa radcy prawnego Urzędu. Akceptacji podlega wyłącznie wzór projektu dotyczący danej kategorii spraw.

§ 20. Szczegółowe regulacje dotyczące zasad techniki prawodawczej zawiera Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie “Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. Nr 100, poz. 908)

§ 21. Zobowiązuje się dyrektorów wydziałów i kierowników biur oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin do przestrzegania zasad wynikających z niniejszego zarządzenia.

§ 22. Traci moc Uchwała Nr 1586/01 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 4 grudnia 2001 r. w sprawie redagowania i przygotowywania projektów uchwał Rady Miasta.

§ 23. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/10/11, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/10/11 09:11:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/10/11 09:11:06 nowa pozycja