Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2003 r.

Zarządzenie nr 182A/03 w sprawie ustalenia procedury składania, analizowania i przechowywania oświadczeń majątkowych.

Data podpisania: 2003/04/08

Data wejścia w życie: 2003/04/08


ZARZĄDZENIE Nr 182A/03
PREZYDENTA MIASTA SZCZECINA
z dnia 8 kwietnia 2003 r.

w sprawie ustalenia procedury składania, analizowania i przechowywania oświadczeń majątkowych.

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806) oraz art. 35 ust. 2 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządzenie ustala procedurę składania, analizowania i przechowywania oświadczeń majątkowych, o których mowa w art. 24h. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806), zwanej dalej “ustawą o samorządzie gminnym” oraz w art. 25c. ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806), zwanej dalej “ustawą o samorządzie powiatowym”, dotyczącą:
1) Zastępców Prezydenta Miasta,
2) Sekretarza Miasta,
3) Skarbnika Miasta,
4) kierowników jednostek organizacyjnych Miasta,
5) osób zarządzających i członków organu zarządzajacego osobami prawnymi Miasta,
6) osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta.

§ 2

Osoby, wymienione w § 1 niniejszego zarządzenia, składają oświadczenia majątkowe wraz z dokumentami i w terminach, o których mowa w art. 24h. ustawy o samorządzie gminnym i art. 25c. ustawy o samorządzie powiatowym, Prezydentowi Miasta za pośrednictwem Wydziału Organizacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
Dyrektorzy publicznych szkół, przedszkoli , placówek oświatowo-wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania składają oświadczenia majątkowe Prezydentowi Miasta za pośrednictwem Wydziału Oświaty i Kultury Fizycznej.
Członkowie organów zarządzających spółek prawa handlowego z udziałem Miasta składają oświadczenia majątkowe Prezydentowi Miasta za pośrednictwem Biura Prezydenta Miasta.
§ 3

Biuro Prezydenta Miasta sporządza wykaz osób wymienionych w § 2 ust. 3 wraz z informacją o osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie i przekazuje go wraz ze złożonymi oświadczeniami majątkowymi Wydziałowi Organizacyjnemu.
Wydział Organizacyjny sporządza zbiorczy wykaz osób wymienionych w § 2 ust.1 i 3 wraz z informacją o osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie i przekazuje go wraz ze złożonymi oświadczeniami majątkowymi Sekretarzowi Miasta.
Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej sporządza wykaz osób wymienionych w § 2 ust. 2 wraz z informacją o osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie i przekazuje go wraz ze złożonymi oświadczeniami majątkowymi Sekretarzowi Miasta.
§ 4

Analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych, o której mowa w art. 24h. ust. 6 i 8 ustawy o samorządzie gminnym i art. 25c. ust. 6 i 8 ustawy o samorządzie powiatowym, dokonuje z upoważnienia Prezydenta Miasta - Sekretarz Miasta z zastrzeżeniem ust. 2.
Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym złożonym przez Sekretarza Miasta dokonuje Prezydent Miasta.
§ 5

Po dokonaniu analizy, o której mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, Sekretarz Miasta przekazuje:
1) po jednym egzemplarzu oświadczeń majątkowych do urzędów skarbowych, zgodnie z art. 24h. ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym i art. 25c. ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym,
2) jawną część oświadczeń majątkowych do Wydziału Informatyki w celu umieszczenia na stronie internetowej Miasta – w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z 24i. ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym i art. 25d. ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym.

§ 6

Oświadczenia majątkowe przechowuje się przez 6 lat w Wydziale Organizacyjnym z wyłączeniem oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby wymienione w § 2 ust. 2 niniejszego zarządzenia, które przechowuje się w Wydziale Oświaty i Kultury Fizycznej.

§ 7

W terminie do 30 września każdego roku Sekretarz Miasta sporządza informację, uwzględniającą dane wymienione w art. 24h. ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym i art. 25c. ust. 12 ustawy o samorządzie powiatowym, którą Prezydent Miasta przedstawia Radzie Miasta w terminie określonym ww. przepisach ustaw samorządowych.

§ 8

Traci moc Zarządzenie Nr 249/99 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 15 listopada 1999r. w sprawie obowiązku składania oświadczeń o stanie majątkowym.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/10/10, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/10/10 13:27:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/10/10 13:27:24 nowa pozycja