Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2003 r.

Zarządzenie nr 394/03 zmieniające uchwałę w sprawie powołania Komisji Koordynacyjnej i ustalenia wzoru formularzy.

Data podpisania: 2003/07/08

Data wejścia w życie: 2003/07/08


ZARZĄDZENIE NR 394/03
PREZYDENTA MIASTA SZCZECINA
z dnia 8 lipca 2003 r.

zmieniające uchwałę w sprawie powołania Komisji Koordynacyjnej i ustalenia wzoru formularzy.

Na podstawie § 9 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 136/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 19 marca 2003r. (Dz. Urz. Wojew. Zachodniopomorskiego z dnia 21 marca 2003r. Nr 23 poz. 311) oraz § 5 uchwały Nr XXI/620/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie wieloletnich programów inwestycyjnych miasta Szczecina (zm. uchwała Nr LII/1179/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 27 maja 2002r.; zm. uchwała Nr VII/136/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 23 czerwca 2003r).

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Koordynacyjną, w składzie określonym w załączniku Nr 1 do uchwały.
Zadania Komisji Koordynacyjnej określa załącznik do uchwały Nr VII/136/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 23 czerwca 2003 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletnich programów inwestycyjnych miasta Szczecina.
§ 2

Ustalam wzory formularzy określających:

1) informacje podstawowe i źródła finansowania zadania inwestycyjnego - załącznik Nr 2 do uchwały
2) istotne cechy zadania inwestycyjnego - załącznik Nr 3 do uchwały
3) zestawienie zadań według priorytetów - załącznik Nr 4 do uchwały
4) ocenę zadania inwestycyjnego - załącznik Nr 5 do uchwały
 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta odpowiedzialnemu za inwestycje miejskie jako Koordynatorowi Wieloletniego Programu Inwestycyjnego oraz Dyrektorowi Wydziału Rozwoju Miasta.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr 267/02 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie powołania Komisji Koordynacyjnej i ustalenia wzoru formularzy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Szczecina


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/10/11, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/10/11 08:38:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/10/11 08:38:44 nowa pozycja