Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2003 r.

Zarządzenie nr 534/03 w sprawie zatwierdzenia Harmonogramu wdrożenia i realizacji Uchwały Nr VI/106/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie m

Data podpisania: 2003/09/30

Data wejścia w życie: 2003/09/30


ZARZĄDZENIE Nr 534/03
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 30 września 2003 r.

w sprawie zatwierdzenia Harmonogramu wdrożenia i realizacji Uchwały Nr VI/106/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Szczecina

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717), zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam Harmonogram wdrożenia i realizacji Uchwały Nr VI/106/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Szczecina, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się poszczególnym Wydziałom i Biurom Urzędu Miejskiego oraz jednostkom organizacyjnym miasta, wskazanym w załączniku nr 1 do Zarządzenia

§ 3. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta odpowiedzialnemu za sprawy z zakresu bieżącego funkcjonowania miasta, ochrony środowiska oraz przekształceń miejskich jednostek organizacyjnych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/10/11, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/10/11 12:16:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/10/11 12:16:01 nowa pozycja