Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2003 r.

Zarządzenie nr 569/03 w sprawie regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim w Szczecinie.

Data podpisania: 2003/10/28

Data wejścia w życie: 2003/10/28


ZARZĄDZENIE NR 569/03
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 28 października 2003r.

w sprawie regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim w Szczecinie.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) w związku z art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668, Nr 113, poz. 717; z 1999r. Nr 99, poz. 1152; z 2000r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz.1127, Nr 120, poz. 1268; z 2001r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805, z 2002r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz.1660, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Urzędzie Miejskim w Szczecinie wprowadza się Regulamin pracy, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 167/2000 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 12 czerwca 2000r. w sprawie regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim w Szczecinie (zmiana: zarządzenie Nr 282/02 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 6 grudnia 2002r.).

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania pracownikom do wiadomości regulaminu pracy.
2. Regulamin pracy podaje się do wiadomości pracowników poprzez dyrektorów wydziałów (kierowników jednostek równorzędnych) oraz kierownika Filii Urzędu zobowiązanych do zapoznania podległych im pracowników z przepisami regulaminu pracy w terminie 2 dni od dnia doręczenia im regulaminu.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/10/11, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/10/11 12:53:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/10/11 12:53:16 nowa pozycja