Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2003 r.

Zarządzenie nr 266/03 w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2003 r.

Data podpisania: 2003/05/13

Data wejścia w życie: 2003/05/13


ZARZĄDZENIE NR 266/03
PREZYDENTA MIASTA SZCZECINA
z dnia 13 maja 2003 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2003 r.

Na podstawie art. 128 ust 1 pkt 1 oraz art 126 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391 i Nr 65, poz.594)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Miasta na rok 2003 o kwotę 846 345 zł
z tego:
1) zwiększa się dochody i wydatki na realizację zadań własnych o kwotę
835 945 zł
2) zwiększa się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 10 400 zł
z tego:
- na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 10 400 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Wprowadza się zmiany do układu wykonawczego zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załączniku Nr 2.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Prezydent Miasta
Marian Jurczyk


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/10/10, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/10/10 14:12:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/10/10 14:12:21 nowa pozycja