Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2003 r.

Zarządzenie nr 374/03 zmieniające Zarządzenie w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy o zamówieniach publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji....

Data podpisania: 2003/06/26

Data wejścia w życie: 2003/06/26


ZARZĄDZENIE NR 374/03
PREZYDENTA MIASTA SZCZECINA
z dnia 26 czerwca 2003 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy o zamówieniach publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miejskiego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 oraz art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 32 ust. 2 pkt 3 i art. 35 ust. 2 oraz art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806) w związku z ustawą z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664; Nr 113, poz. 984; Nr 197, poz. 1661; z 2003 r. Nr 2, poz. 16)

zarządzam co następuje:

§ 1

W Zasadach wykonywania w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy o zamówieniach publicznych, stanowiących Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 158/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasad wykonywania w Gminie Miasto Szczecin ustawy o zamówieniach publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miejskiego w § 14 po ust. 12 dodaje się ust. 13 i ust. 14 w brzmieniu:

“13. Zasady określone w ust. 4 do ust. 11 nie mają zastosowania w przypadku, gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia (w szczególności: przyczyny techniczne powodujące, że istnieje jedyny dostawca / wykonawca przedmiotu zamówienia, konieczność natychmiastowej realizacji zamówienia, szczególne przyczyny gospodarcze lub społeczne) dokonanie analizy rynku, poprzedzającej wybór dostawcy / wykonawcy nie jest możliwe lub nie leży w interesie Gminy.
14. W sytuacji, o której mowa w ust. 13 zamawiający zobowiązany jest sporządzić notatkę służbową, uzasadniającą niezastosowanie uregulowań określonych w ust. 4 do ust. 11.”

§ 2

Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 158/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasad wykonywania w Gminie Miasto Szczecin ustawy o zamówieniach publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miejskiego pozostają bez zmian.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/10/10, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/10/10 14:39:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/10/10 14:39:35 nowa pozycja