Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2003 r.

Zarządzenie nr 540/03 w sprawie wykazu dokumentów objętych w Urzędzie Miejskim klauzulami “zastrzeżone” i “poufne” oraz szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli “zastrzeżone”.

Data podpisania: 2003/10/06

Data wejścia w życie: 2003/10/06


ZARZĄDZENIE NR 540/03
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 6 października 2003 r.

w sprawie wykazu dokumentów objętych w Urzędzie Miejskim klauzulami “zastrzeżone” i “poufne” oraz szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli “zastrzeżone”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, zm. z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 39, poz. 462, zm. z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353, Nr 154, poz. 1800, zm. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, zm. z 2003 r. Nr 17, poz. 155) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, w Urzędzie Miejskim w Szczecinie wprowadzam wykazy dokumentów i informacji objętych klauzulami “zastrzeżone” i “poufne”, które stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia:
1) Załącznik Nr 1 – wykaz dokumentów objętych klauzulą “zastrzeżone”,
2) Załącznik Nr 2 – wykaz dokumentów objętych klauzulą “poufne”.

§ 2. 1. Dokumenty i informacje niejawne stanowiące tajemnicę służbową oznacza się klauzulą “zastrzeżone”, w przypadku gdy ich nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę dla:
1) prawnie chronionych interesów obywateli,
2) prawnie chronionych interesów jednostki organizacyjnej.
2. Informacje niejawne zaklasyfikowane jako stanowiące tajemnicę służbową oznacza się klauzulą “poufne”, w przypadku gdy ich nieuprawnione ujawnienie powodowałoby szkodę dla:
1) interesów państwa,
2) interesu publicznego,
3) prawnie chronionego interesu obywateli.
3. Tajemnicą służbową jest informacja, z którą pracownik zapoznał się w związku z pełnieniem swoich obowiązków w Urzędzie Miejskim w Szczecinie.
4. Zachowanie tajemnicy służbowej obowiązuje każdego pracownika bez względu na zajmowane stanowisko, rodzaj i miejsce wykonywanej pracy oraz charakter stosunku pracy.
5. Zachowanie tajemnicy obowiązuje zarówno w czasie trwania stosunku pracy, jak i po jego ustaniu.

§ 3. 1. Materiały objęte w Urzędzie Miejskim klauzulami “zastrzeżone” i “poufne” winny być oznaczone w sposób określony w Rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, w tym klauzulami tajności, oraz sposobu umieszczania klauzul na tych materiałach (Dz. U. Nr 18, poz. 167, zm. z 2001 r. Nr 121, poz. 1305).
2. Uprawnienie do dostępu do informacji stanowiących tajemnicę służbową uzyskuje się po wypełnieniu ankiety bezpieczeństwa osobowego, przeprowadzeniu przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i uzyskaniu od niego poświadczenia bezpieczeństwa lub po uzyskaniu pisemnej zgody Prezydenta Miasta w oparciu o art. 49 ust. 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych.
3. Dopuszczenie do pracy, z którą łączy się dostęp do informacji niejawnych poprzedza szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych.
4. Informacje niejawne opatrzone klauzulami “zastrzeżone” i “poufne” mogą być udostępniane pracownikom tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków służbowych.
5. Osoby upoważnione do dostępu do informacji stanowiących tajemnicę służbową obowiązane są stosować środki zapobiegające ujawnieniu tych informacji osobom nieupoważnionym.

§ 4. 1. Wszystkie dokumenty oznaczone klauzulą “zastrzeżone”, wytworzone na terenie Urzędu Miejskiego muszą zostać niezwłocznie zarejestrowane przez upoważnione osoby w “Dzienniku ewidencji wykonanych dokumentów”.
2. Dokumenty objęte klauzulą “zastrzeżone” wpływające i wychodzące z Urzędu Miejskiego muszą zostać zarejestrowane w “Dzienniku korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą – zastrzeżone-”.

§ 5. 1. Wszystkie dokumenty oznaczone klauzulą “zastrzeżone” winny być przechowywane w miejscach niedostępnych powszechnie, zamykanych co najmniej na jeden zamek o skomplikowanym mechanizmie.
2. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z przetwarzaniem dokumentów oznaczonych klauzulą “zastrzeżone” oraz ich zagubieniu albo zniszczeniu należy niezwłocznie powiadomić bezpośredniego przełożonego oraz Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 6. Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych

§ 7. Traci moc Zarządzenie Nr 248/02 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wykazu dokumentów objętych w Urzędzie Miejskim klauzulami “zastrzeżone” i “poufne” oraz szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli “zastrzeżone”.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/10/11, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/10/11 12:27:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/10/11 12:27:17 nowa pozycja