Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2003 r.

Zarządzenie nr 695/03 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Szczecinie.

Data podpisania: 2003/12/31

Data wejścia w życie: 2004/01/01


ZARZĄDZENIE NR 695/03
PREZYDENTA MIASTA SZCZECINA
z dnia 31 grudnia 2003 r.

zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Szczecinie.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 177, poz. 1725) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Nr 177, poz. 1725) zarządzam, co następuje :

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Szczecinie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 136/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie (Dz. Urz. Wojew. Zachodniopomorskiego Nr 23, poz. 311, zm. Zarządzenie Nr 487/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 5 września 2003 r., Zarządzenie Nr 630/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 20 listopada 2003 r.) wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 22 dodaje się pkt 4 w brzmieniu :
“4) prowadzenie działań związanych z polityką jakości w Urzędzie.”,

2) w § 25 skreśla się pkt 4,

3) w § 28 dodaje się pkt 11 w brzmieniu :
“11) organizacja oraz współudział w organizowaniu imprez sportowych z udziałem Miasta”,

4) w § 29 pkt 3 otrzymuje brzmienie :
“3) prowadzenie spraw związanych z organizacją imprez miejskich,”,

§ 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 136/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie (Dz. Urz. Wojew. Zachodniopomorskiego Nr 23, poz. 311, zm. Zarządzenie Nr 487/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 5 września 2003 r., Zarządzenie Nr 630/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 20 listopada 2003 r.) nie ulegają zmianie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Prezydent Miasta
Marian Jurczyk


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/10/12, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/10/12 09:15:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/10/12 09:15:05 nowa pozycja