Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2003 r.

Zarządzenie nr 599/03 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy o zamówieniach publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej

Data podpisania: 2003/11/04

Data wejścia w życie: 2003/11/04


ZARZĄDZENIE NR 599/03
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 4 listopada 2003r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy o zamówieniach publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miejskiego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 oraz art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 32 ust. 2 pkt 3 i art. 35 ust. 2 oraz art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806) w związku z ustawą z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664; Nr 113, poz. 984; Nr 197, poz. 1661; z 2003 r. Nr 2, poz. 16, Nr 130, poz. 1188, Nr 165, poz. 1591), zarządzam, co następuje :

§ 1. W Zarządzeniu Nr 158/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy o zamówieniach publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miejskiego (zm. Zarządzenie Nr 374/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 26 czerwca 2003r.), zwanym dalej Zarządzeniem, wprowadza się następujące zmiany:

1) w Zasadach wykonywania w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy o zamówieniach publicznych, stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

a) w § 6 w pkt 4 i 5 wyrazy “20 000 EURO” zastępuje się wyrazami “30 000 EURO”,
b) w § 7 ust. 1 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:
“8a) opiniowanie projektów odpowiedzi na wniesione protesty przekazywanych przez komisje przetargowe powołane w Urzędzie Miejskim”,
c) w tytule Rozdziału VI wyrazy “3 000 EURO” zastępuje się wyrazami “6 000 EURO”,
d) w § 14 ust. 1 i 4 wyrazy “3 000 EURO” zastępuje się wyrazami “6 000 EURO”,

2) w Instrukcji sprawozdawczości zamówień publicznych, stanowiącej załącznik do Zasad, o których mowa w pkt 1 – w Części I Ogólnej w ust. 12 wyrazy “3 000 EURO” zastępuje się wyrazami “6 000 EURO”,

3) w Regulaminie pracy komisji przetargowej, stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

a) w Rozdziale I:
- ust. 5 po pkt 8 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
“9) przekazuje do zaopiniowania Kierownikowi Biura ds. Zamówień Publicznych projekt rozstrzygnięcia protestu.”
- ust. 5 rozpoczynający się od wyrazów “Pracami komisji kieruje...”, otrzymuje oznaczenie ust. 6,
- dotychczasowe ust. 6 – 9 otrzymują odpowiednio oznaczenie ust. 7 – 10,
b) w Rozdziale III w ust. 27 wyrazy “20 000 EURO” zastępuje się wyrazami “ 30 000 EURO”.

§ 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 158/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasad wykonywania w Gminie Miasto Szczecin ustawy o zamówieniach publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miejskiego (zm. Zarządzenie Nr 374/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 26 czerwca 2003r.) pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom wydziałów i kierownikom biur oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/10/11, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/10/11 13:18:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/10/11 13:18:00 nowa pozycja