Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2003 r.

Zarządzenie nr 692/03 w sprawie uszczegółowienia projektu Budżetu Miasta na 2004 rok.

Data podpisania: 2003/12/30

Data wejścia w życie: 2003/12/30


ZARZĄDZENIE Nr 692/03
PREZYDENTA MIASTA SZCZECINA
z dnia 30 grudnia 2003 roku

w sprawie uszczegółowienia projektu Budżetu Miasta na 2004 rok.

Na podstawie art. 52 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, ze zm. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, ze zm.z 2003 r Nr 80 poz.717,Nr 162 poz 1568) w związku z art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz.148, Nr 45 poz.391, Nr 65 poz.594, Nr 96 poz.874, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz.1851) zarządzam, co następuje:

§ 1
.Ustala się uszczegółowienie projektu Budżetu Miasta na 2004 rok zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do zarządzenia.
§ 2.Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz określonym dysponentom zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.
Prezydent Miasta
Marian Jurczyk


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/10/12, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/10/12 09:09:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/10/12 09:09:01 nowa pozycja