Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2003 r.

Zarządzenie nr 654/03 w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecina.

Data podpisania: 2003/12/02

Data wejścia w życie: 2003/12/02


ZARZĄDZENIE NR 654/03
PREZYDENTA MIASTA SZCZECINA
z dnia 2 grudnia 2003 r.

w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecina.

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) z a r z ą d z a m, co następuje :

§ 1. Prezydent Miasta Szczecina MARIAN JURCZYK pełni funkcję Kierownika Urzędu Miejskiego, zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, zwierzchnika w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, pełni funkcję organu samorządu terytorialnego przy rozstrzyganiu indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, kieruje realizacją zadań Urzędu Miejskiego w Szczecinie, określa kierunki polityki zagranicznej miasta, sprawuje nadzór nad zapewnieniem porządku publicznego, sprawuje nadzór nad komunikacją społeczną, zapewnieniem ochrony informacji niejawnych oraz danych osobowych.

§ 2. Zastępcom Prezydenta Miasta powierzam prowadzenie niżej określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecina :

1) Zastępcy Prezydenta ANNIE NOWAK powierzam sprawy społeczne w tym :

a) oświatę,
b) kulturę i sztukę,
c) kulturę fizyczną, sport i turystykę,
d) opiekę zdrowotną,
e) opiekę społeczną,
f) ziałania na rzecz osób niepełnosprawnych,
g) współpracę z organizacjami pozarządowymi,
h) współpracę z radami osiedli,
i) sprawy z zakresu aktów stanu cywilnego,
j) ochronę praw konsumenckich,
k) udzielanie zamówień publicznych, w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami,
l) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami.

2) Zastępcy Prezydenta MARCINOWI GDAKOWICZOWI powierzam sprawy z zakresu bieżącego funkcjonowania miasta, ochrony środowiska oraz przekształceń miejskich jednostek organizacyjnych, w tym :

a) bezpieczne funkcjonowanie miasta,
b) lokalny transport zbiorowy,
c) inżynierię i organizację ruchu drogowego,
d) gospodarkę wodno-ściekową w zakresie bieżącego funkcjonowania miasta,
e) gospodarkę odpadami oraz utrzymanie porządku i czystości w zakresie bieżącego funkcjonowania miasta,
f) gospodarkę energetyczną i cieplną,
g) ochronę i kształtowanie środowiska,
h) zieleń, gospodarkę leśną i cmentarze,
i) ochronę zwierząt,
j) restrukturyzację i prywatyzację miejskich jednostek organizacyjnych,
k) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem spółek z udziałem miasta oraz przystępowaniem do już istniejących spółek,
l) udzielanie zamówień publicznych , w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami,
ł) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta, w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami.

3) Zastępcy Prezydenta LESZKOWI CHWATOWI powierzam sprawy rozwoju, inwestycji, pozyskiwania środków pozabudżetowych, promocji miasta oraz przeciwdziałania bezrobociu, w tym :

a) koordynowanie tworzenia planów i strategii rozwoju miasta oraz pozyskiwanie środków pozabudżetowych na ich realizację,
b) zagospodarowanie przestrzenne miasta,
c) inwestycje miejskie,
d) aktywizację gospodarczą – projekty inwestycyjne,
e) pomoc publiczną dla przedsiębiorców,
f) handel, usługi i targowiska,
g) promocję miasta,
h) przeciwdziałanie bezrobociu,
i) udzielanie zamówień publicznych , w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami,
j) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta, w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami.

4) Zastępcy Prezydenta PIOTROWI KRZYSTKOWI powierzam sprawy z zakresu polityki mieszkaniowej oraz gospodarowania mieniem w tym :

a) opracowanie zasad polityki mieszkaniowej,
b) gospodarowanie zasobem mieszkaniowym,
c) budownictwo komunalne,
d) ład budowlany,
e) ochrona konserwatorska zabytków,
f) gospodarkę nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi,
g) administrację geodezyjną i kartograficzną,
h) udzielanie zamówień publicznych, w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami,
i) merytoryczny nadzór nad spółkami z udziałem miasta, w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami.

§ 3. Sekretarzowi Miasta BOHDANOWI ROSZKOWSKIEMU powierzam prowadzenie niżej określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecina :
1) organizacja pracy Prezydenta Miasta oraz koordynowanie współpracy Prezydenta Miasta z Radą Miasta i Urzędem,
2) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu Miejskiego oraz koordynacja i nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych Urzędu,
3) kontrola jednostek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin,
4) zapewnienie sprawnej obsługi interesantów,
5) ochrona danych osobowych,
6) obsługa kontaktów zewnętrznych oraz spraw Miasta w zakresie powierzonym przez Prezydenta,
7) nadzór nad udzielanymi zamówieniami publicznymi w imieniu miasta, w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami.

§ 4. Skarbnik Miasta MIROSŁAW CZEKAJ odpowiada za sprawy z zakresu :
1) polityki finansowej miasta,
2) obsługi finansowo-księgowej miasta i Urzędu,
3) realizacji zadań wynikających z przepisów szczegółowych, dotyczących praw i obowiązków głównych księgowych budżetów,
4) nadzoru nad udzielanymi zamówieniami publicznymi w imieniu miasta, w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami.

§ 5. W ramach powierzonych zakresów spraw do zadań Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza oraz Skarbnika Miasta należy :
1) współpraca z radnymi oraz właściwymi Komisjami Rady Miasta,
2) współudział w przygotowaniu programów społecznych i gospodarczych oraz przedkładanie projektów organom Miasta,
3) nadzór nad przygotowywaniem oraz przedkładanie projektów uchwał i stanowisk Rady Miasta; decyzji i zarządzeń Prezydenta Miasta, jak również proponowanie sposobu ich wykonania,
4) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem aktów normatywnych wymienionych w pkt 3,
5) prowadzenie badań i analizowanie skutków społecznych i gospodarczych aktów normatywnych wymienionych w pkt 3 oraz przedkładanie stanowisk w tych sprawach właściwym organom,
6) współdziałanie z radami osiedli, organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, stowarzyszeniami, instytucjami i organami Państwa oraz samorządu terytorialnego,
7) śledzenie prac ustawodawczych, opiniowanie aktów prawnych oraz informowanie radnych i organów Miasta o tych aktach i ich skutkach, a w szczególności o wynikających z tych aktów konsekwencjach dla organów samorządu Miasta,
8) udział w sesjach Rady Miasta, w posiedzeniach właściwych Komisji Rady Miasta oraz naradach i posiedzeniach zwoływanych przez organy samorządowe i państwowe,
9) przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje radnych oraz nadzór nad sposobem załatwiania interpelacji,
10) udzielanie odpowiedzi na zapytania radnych oraz wystąpienia Komisji Rady Miasta,
11) rozpatrywanie interwencji w sprawach z zakresu realizowanych zadań,
12) składanie oświadczeń woli w imieniu Miasta w ramach umocowań wynikających z przepisów prawa i aktów wydawanych przez organy samorządu, a w przypadku czynności prawnych przekraczających zakres zwykłego zarządu, po uzyskaniu stosownych upoważnień właściwych organów,
13) reprezentowanie miasta w zakresie powierzonym przez Prezydenta Miasta.

§ 6. Szczegółowy zakres zadań Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza i Skarbnika Miasta określa załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 7. Prezydent Miasta Szczecina może w miarę potrzeby - w drodze zarządzenia - powierzyć Zastępcom Prezydenta Miasta oraz Sekretarzowi Miasta inne zadania do realizacji.

§ 8. Zastępcy Prezydenta Miasta, Sekretarz oraz Skarbnik Miasta zobowiązani są do ścisłej współpracy w zakresie powierzonych zadań i kompetencji.

§ 9. Ustala się następujące zastępstwa w przypadku nieobecności :
1) Prezydenta Miasta Szczecina MARIANA JURCZYKA zastępuje Zastępca Prezydenta Miasta ANNA NOWAK, której powierza się funkcję Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta.
2) Zastępca Prezydenta Miasta ANNA NOWAK oraz Zastępca Prezydenta Miasta PIOTR KRZYSTEK zastępują się wzajemnie.
3) Zastępca Prezydenta Miasta MARCIN GDAKOWICZ oraz Zastępca Prezydenta Miasta LESZEK CHWAT zastępują się wzajemnie.
4) Sekretarza Miasta BOHDANA ROSZKOWSKIEGO zastępstwo pełni Dyrektor Wydziału Organizacyjnego lub osoba wyznaczona przez Prezydenta Miasta.
5) Skarbnika Miasta MIROSŁAWA CZEKAJA zastępstwo pełni osoba wyznaczona przez niego na piśmie, za zgodą Prezydenta Miasta.

§ 10. Traci moc Zarządzenie Nr 272/02 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecina (zm. Zarządzenie Nr 278/02 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 4 grudnia 2002 r., Zarządzenie Nr 618/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 13 listopada 2003 r.).

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/10/11, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/10/11 14:22:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/10/11 14:22:46 nowa pozycja