Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2003 r.

Zarządzenie nr 310/03 w sprawie obsługi sekretariatu Prezydenta Miasta, sekretariatów Zastępców Prezydenta Miasta oraz Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta.

Data podpisania: 2003/05/27

Data wejścia w życie: 2003/05/27


ZARZĄDZENIE NR 310/03
PREZYDENTA MIASTA SZCZECINA
z dnia 27 maja 2003 r.

w sprawie obsługi sekretariatu Prezydenta Miasta, sekretariatów Zastępców Prezydenta Miasta oraz Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) oraz § 37 ust. 1 pkt 4 Statutu Miasta Szczecina stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVIII/360/96 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 2 grudnia 1996 r. (Dz. Urz. Woj. zachodniopomorskiego Nr 22, poz. 159, zm. z 1998 r. Nr 12, poz. 78)

zarządzam, co następuje

§ 1

Obsługę sekretariatu Prezydenta Miasta, sekretariatów Zastępców Prezydenta Miasta oraz Sekretarza Miasta zapewnia Wydział Organizacyjny.

§ 2

W przypadku choroby, urlopu lub innej usprawiedliwionej przyczyny nieobecności pracownika Wydziału Organizacyjnego odpowiedzialnego za obsługę sekretariatu, ustala się następujące zastępstwa:

1) sekretariat Prezydenta Miasta - zastępstwo zapewnia Wydział Organizacyjny,

2) sekretariat Zastępcy Prezydenta Miasta ds. spraw społecznych - zastępstwo zapewniają:
a) Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej,
b) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej,
c) Wydział Kultury i Promocji,

3) sekretariat Zastępcy Prezydenta Miasta ds. bieżącego funkcjonowania miasta, ochrony środowiska oraz przekształceń miejskich jednostek organizacyjnych - zastepstwo zapewnia Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

4) sekretariat zastepcy Prezydenta Miasta ds. rozwoju, inwestycji, pozyskiwania środków pozabudzetowych, promocji miasta oraz przeciwdziałania bezrobociu oraz sekretariat Zastępcy Prezydenta Miasta ds. polityki mieszkaniowej oraz gospodarowania mieniem - zastępstwo zapewniają:
a) Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
b) Wydział Mieszkalnictawa i Lokali Użytkowych
c) Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości,
d) Wydział Rozwoju Miasta,

5) sekretariat Sekretarza Miasta - zastępstwo zapewnia Wydział Informatyki.

§ 3

Obsługę sekretariatu Skarbnika Miasta zapewnia Biuro Budzetu.
W przypadku choroby, urlopu lub innej usprawiedliwionej przyczyny nieobecności pracownika Biura Budżetu odpowiedzialnego za obsługę sekretariatu - zastepstwo zapewnia Wydział Księgowości lub Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.

§ 4

Dyrektor Wydziału Organizacyjnego koordynuje oraz nadzoruje prawidłowość zastępstw w sekretariatach Zastepców Prezydenta Miasta.
W przypadkach, o których mowa w § 2 Dyrektor Wydziału Organizacyjnego powiadamia właściwych dyrektorów lub kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu o obowiązku zapewnienia zastępstw w sekretariatach.
§ 5

Dyrektorzy wydziałów oraz kierownicy biur, o których mowa w § 2 pkt 2 - 5 obowiązani są przedłożyć Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego imienny wykaz osób (po dwie osoby z każdej jednostki organizacyjnej), które będą pełniły zastępstwa w sekretariatach Zastępców Prezydenta Miasta.
Wykazy, o których mowa w ust. 1 podlegają bieżącej aktualizacji.
§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Urzędu, o których mowa w zarządzeniu.

§ 7

Traci moc zatządzenie Nr 219/01 Prezydenta Miasta Szczecina z dania 20 września 2001 r. w sprawie obsługi sekretariatów członków Zarządu Miasta, Sekretarza i Skarbnika (zm. Zarządzenie Nr 16/02 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 28 stycznia 2002 r.).

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezdent Miasta
Marian Jurczyk


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/10/10, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/10/10 14:20:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/10/10 14:20:31 nowa pozycja