Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2003 r.

Zarządzenie nr 392/03 w sprawie powołania Zespołu Wdrażającego Strategię Rozwoju Szczecina

Data podpisania: 2003/07/08

Data wejścia w życie: 2003/07/08


ZARZADZENIE NR 392/03
PREZYDENTA MIASTA SZCZECINA
z dnia 08 lipca 2003 r.

w sprawie powołania Zespołu Wdrażającego Strategię Rozwoju Szczecina

Na podstawie § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 136/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie (Dz. Urz. Wojew. Zachodniopomorskiego z dnia 21 marca 2003 roku, Nr 23, poz. 311)

zarządzam, co następuje:

§ 1

W celu realizacji Strategii Rozwoju Szczecina powołuję Zespół Wdrażający Strategię w składzie:

- Leszek Chwat – Zastępca Prezydenta Miasta Szczecina
- Jarosław Stępień – Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta
- Zbigniew Stasiów – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta
- Andrzej Grabiec – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
- Zbigniew Paszkowski – Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej
- Ryszard Tosiek – Dyrektor Wydziału Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości
- Waldemar Przybylski – Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
- Adrian Guranowski – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
- Elżbieta Masojć – Dyrektor Wydziału Oświaty i Kultury Fizycznej
- Sławomir Szafrański – Dyrektor Wydziału Kultury i Promocji
- Artur Chanaj – Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych
- Krystyna Szpakowska – Dyrektor Wydziału Organizacyjnego
- Marek Dymek – Dyrektor Wydziału Informatyki
- Paweł Szczyrski – Kierownik Biura ds. Organizacji Pozarządowych

§ 2

Zadania Zespołu Wdrażającego Strategię (ZWS) obejmują:
- sprawowanie nadzoru bieżącego nad realizacją Strategii,
- koordynowanie prac wdrożeniowych polityk branżowych i programów realizacyjnych Strategii Rozwoju Szczecina,
- opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta dotyczących wdrażania i realizacji Strategii,
- dokonywanie oceny i formułowanie wniosków w Rocznym sprawozdaniu z realizacji Strategii,
- ocena propozycji koordynatorów programów i formułowanie wniosków dotyczących Wieloletniego Programu Rozwoju Miasta.

§ 3

Przewodniczącym Zespołu Wdrażającego Strategię wyznaczam Pana Leszka Chwata – Zastępcę Prezydenta Miasta Szczecina.
Zastępcą przewodniczącego Zespołu wyznaczam Pana Jarosława Stępnia – Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta.
§ 4

Przewodniczący może powoływać w ramach Zespołu grupy zadaniowe, do których, odpowiednio do przewidzianej tematyki, mogą być zapraszane również osoby spoza Zespołu.

§ 5

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta .

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Marian Jurczyk


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/10/11, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/10/11 08:25:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/10/11 08:25:31 nowa pozycja