Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2003 r.

Zarządzenie nr 399/03 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli.

Data podpisania: 2003/07/10

Data wejścia w życie: 2003/07/10


ZARZĄDZENIE 399/03
PREZYDENTA MIASTA SZCZECINA
z dnia 10 lipca 2003 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 117) art. 35 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806) art. 212 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037; z 2001 r. Nr 102, poz. 1117,; z 2003 r. Nr 49, poz. 408) oraz § 76 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 136/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 19 marca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 23, poz. 311)

zarządzam, co następuje :

§ 1

Ustala się procedury dotyczące kontroli w Urzędzie Miejskim w Szczecinie, w miejskich jednostkach organizacyjnych oraz powiatowych służbach, inspekcjach i strażach, w spółkach prawa handlowego, w których udziałowcem jest Miasto Szczecin oraz innych jednostkach wykorzystujących majątek lub środki miejskie lub realizujących zadania powierzone przez Miasto, stanowiące odpowiednio załączniki do zarządzenia:

1) zasady i tryb postępowania w przypadku kontroli przeprowadzanych przez organy kontroli zewnętrznej – załącznik Nr 1,

2) zasady i tryb przeprowadzania kontroli przez jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Szczecinie – załącznik Nr 2,

3) zasady udzielania informacji o przeprowadzanych kontrolach oraz udostępniania materiałów pokontrolnych – załącznik Nr 3.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 239/2001 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/10/11, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/10/11 08:47:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/10/11 08:47:04 nowa pozycja