Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2003 r.

Zarządzenie nr 506/03 zmieniające uchwałę Nr 412/2000 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 11 lipca 2000r. w sprawie zasad wydzierżawiania terenów pod garaże, najmu garaży oraz naliczania z tego tytułu opłat.

Data podpisania: 2003/09/16

Data wejścia w życie: 2003/09/16


ZARZĄDZENIE NR 506/03
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 16 września 2003r.

zmieniające uchwałę Nr 412/2000 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 11 lipca 2000r. w sprawie zasad wydzierżawiania terenów pod garaże, najmu garaży oraz naliczania z tego tytułu opłat.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, ze zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się treść § 6 uchwały Nr 412/2000 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 11 lipca 2000r. w sprawie zasad wydzierżawiania terenów pod garaże, najmu garaży oraz naliczania z tego tytułu opłat, który otrzymuje brzmienie:

"1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach umowa dzierżawy terenu lub najmu garażu może zostać zawarta pod warunkiem zawieszającym polegającym na złożeniu przez przyszłego dzierżawcę lub najemcę stosownego aktu notarialnego zobowiązującego go do poddania się rygorowi egzekucji na podstawie art.777 §1 pkt.4 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks Postępowania Cywilnego .
2. W imieniu wynajmującego decyzje o której mowa w ust.1, podejmuje Dyrektor jednostki organizacyjnej Gminy Szczecin lub Prezes Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp.z.o.o. lub Prezes Towarzystwa Społecznego Prawobrzeże sp.z.o.o., odpowiedzialny za zarządzanie komunalnym zasobem lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i terenów".

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr412/2000 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 11 lipca 2000r. w sprawie zasad wydzierżawiania terenów pod garaże, najmu garaży oraz naliczania z tego tytułu opłat pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych oraz Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/10/11, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/10/11 11:33:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/10/11 11:33:28 nowa pozycja