Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2003 r.

Zarządzenie nr 136/03 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie.

Data podpisania: 2003/03/19

Data wejścia w życie: 2003/03/19


ZARZĄDZENIE NR 136/03
PREZYDENTA MIASTA SZCZECINA
z dnia 19 marca 2003 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie.

Na podstawie art. 33 ust. 2, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędowi Miejskiemu w Szczecinie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom wydziałów i kierownikom biur.

§ 3

Z dniem wejścia w życie zarządzenia traci moc Uchwała Nr XXXV/785/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 22 stycznia 2001 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie zmieniona Uchwałą Nr XLII/899/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 23 lipca 2001 r. oraz Uchwałą Nr XLV/941/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 22 października 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 6, poz. 80, Nr 31, poz. 718, Nr 50, poz. 1357).

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Prezydent Miasta
Marian Jurczyk  


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/10/10, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/10/10 13:13:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/10/10 13:13:05 nowa pozycja