Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2003 r.

Zarządzenie nr 356/03 w sprawie trybu składania materiałów i przedstawiania ich Prezydentowi Miasta pełniącego funkcję Zgromadzenia Wspólników w jednoosobowych spółkach Gminy Miasto Szczecin oraz w sprawie...

Data podpisania: 2003/06/16

Data wejścia w życie: 2003/06/16


ZARZĄDZENIE Nr 356/03
PREZYDENTA MIASTA SZCZECINA
z dnia 16 czerwca 2003 r.

w sprawie trybu składania materiałów i przedstawiania ich Prezydentowi Miasta pełniącego funkcję Zgromadzenia Wspólników w jednoosobowych spółkach Gminy Miasto Szczecin oraz w sprawie przygotowywania dokumentów na zgromadzenia wspólników spółek, w których Gmina Miasto Szczecin posiada udziały lub akcje.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806)

zarządzam, co następuje

§ 1.

1. Funkcję Zgromadzenia Wspólników w jednoosobowych spółkach Gminy Miasto Szczecin pełni Prezydent Miasta. lub Zastępca Prezydenta Miasta w zakresie określonym stosownym upoważnieniem.

2. Jako pełnomocnicy wyznaczeni przez Prezydenta Miasta do wykonywania funkcji Zgromadzenia Wspólników w jednoosobowych spółkach Gminy Miasto Szczecin działają następujący Zastępcy Prezydenta Miasta:

1) Kazimierz Trzciński:
a) Centralne Warsztaty Sp. z o.o.,
b) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
c) Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Dąbie" Sp. z o.o.,
d) Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Klonowica" Sp. z o.o.,

2) Leszek Chwat:
a) Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Sp. z o.o.,
b) Targowiska i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.
c) Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny- Sp. z o.o.,

3) Piotr Krzystek:
a) Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
b) Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o.,
c) Szczecińskie Centrum Renowacyjne Sp. z o.o.

3. Prezydent Miasta lub Zastępca Prezydenta Miasta może skierować rozpatrzenie spraw objętych porządkiem posiedzenia Zgromadzenia Wspólników jednoosobowych spółek Gminy Miasto Szczecin na Kolegium Prezydenckie.

§ 2.

1. Tryb i terminy zwoływania Zgromadzeń Wspólników określają przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz postanowienia umów jednoosobowych spółek Gminy Miasto Szczecin.

2. Zarząd Spółki zwołuje Zgromadzenie Wspólników jednoosobowej spółki Gminy Miasto Szczecin przekazując do Biura Prezydenta Miasta zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników wraz z kompletem materiałów dotyczących spraw wskazanych w proponowanym porządku Zgromadzenia.

3. Biuro Prezydenta Miasta zobowiązane jest do:

1) sprawdzenia materiałów, o których mowa w ust. 2 pod względem formalnym,
2) uzyskanie opinii dyrektora lub kierownika jednostki organizacyjnej urzędu współpracującego oraz sprawującego merytoryczny nadzór nad spółką na temat przedłożonych materiałów i spraw będących przedmiotem posiedzenia,
3) uzyskanie opinii Skarbnika Miasta, w sytuacji gdy w porządku Zgromadzenia Wspólników umieszczono sprawy z zakresu gospodarki finansowej spółki,
4) uzyskanie opinii radcy prawnego w przypadku projektów uchwał,
5) zapewnienie obsługi posiedzeń Zgromadzeń Wspólników,
6) przekazania kompletu materiałów będących przedmiotem Zgromadzenia Wspólników Prezydentowi Miasta lub Zastępcom Prezydenta Miasta najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

4. Opinie, o których mowa w ust. 3 pkt 2 do 4 wydawane są w terminie do 7 dni od dnia przekazania przez Biuro Prezydenta Miasta materiałów na Zgromadzenie Wspólników.

5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub przedstawieniu przez osoby, o których mowa w ust. 3 pkt 2 do 4 istotnych uwag do złożonego zawiadomienia oraz materiałów, Biuro Prezydenta Miasta żąda od zarządu spółki usunięcia braków lub uwzględnienia uwag, w terminie do 3 dni od dnia przekazania zarządowi spółki informacji na temat braków lub uwag.

6. Nieuwzględnienie w wyznaczonym terminie, żądania wskazanego w ustępie poprzednim skutkuje przekazaniem materiałów na Zgromadzenie Wspólników z odpowiednią adnotacją.

§ 3.

Zgromadzenia Wspólników jednoosobowych spółek Gminy Miasto Szczecin mogą się także odbywać bez formalnego zwołania w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4.

1. W przypadku zwołania Zgromadzenia Wspólników przez zarządy spółek, w których Gmina Miasto Szczecin nie jest jedynym udziałowcem bądź akcjonariuszem, Biuro Prezydenta Miasta obowiązane jest do przygotowania projektu stanowiska Prezydenta Miasta w sprawie sposobu głosowania na Zgromadzeniu Wspólników.

2. Weryfikacja materiałów przedłożonych przez zarządy spółek, o których mowa w ust. 1 odbywa się według procedury określonej w § 2 ust. 3 pkt 1 do 4 niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Jednostkami organizacyjnymi Urzędu właściwymi w zakresie współpracy oraz merytorycznego nadzoru nad jednoosobowymi spółkami Gminy Miasto Szczecin oraz spółkami, w których Gmina Miasto Szczecin posiada udziały lub akcje są:

1) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w odniesieniu do:
e) Centralne Warsztaty Sp. z o.o.,
f) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
g) Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Dąbie" Sp. z o.o.,
h) Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Klonowica" Sp. z o.o.,
i) Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.,
j) Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
k) Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
l) Rethmann Szczecin Sp. z o.o.
m) Spółki Wodnej "Międzyodrze"

2) Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych w odniesieniu do:
d) Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
e) Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o.,
f) Szczecińskie Centrum Renowacyjne Sp. z o.o.

3) Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej w odniesieniu do:
a) Sportowej Spółki Akcyjnej POGOŃ S.A.,
b) Regionalnej Agencji Promocji Turystyki Sp. z o.o.

4) Wydział Rozwoju Miasta w odniesieniu do:
a) Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.,
b) Międzynarodowych Targów Szczecińskich Sp. z o.o.,
c) Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.

5) Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości w odniesieniu do:
a) Funduszu Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Sp. z o.o.,
b) Targowisk i Opłat Lokalne Sp. z o.o.
c) Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.,
d) Huty Szczecin S.A.,
e) Fabryki Papieru Szczecin-Skolwin S.A.,
f) Inwest Star S.A..

§ 6.

Zobowiązuje się Zastępców Prezydenta Miasta, Skarbnika Miasta, Sekretarza Miasta, pełnomocników Prezydenta Miasta oraz dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu do stosowania zasad określonych w niniejszym zarządzeniu.

§ 7.

Traci moc Zarządzenie nr 293/00 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 9 listopada 2000 r. w sprawie trybu składania materiałów i przedstawiania ich na posiedzenie Zarządu Miasta Szczecina pełniącego funkcję Zgromadzenia Wspólników w jednoosobowych spółkach Gminy Miasto Szczecin.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/10/10, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/10/10 14:37:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/10/10 14:37:57 nowa pozycja