Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2003 r.

Zarządzenie nr 393/03 w sprawie ustalenia zasad przygotowania i redagowania projektów polityk branżowych Strategii Rozwoju Szczecina

Data podpisania: 2003/07/08

Data wejścia w życie: 2003/07/08


ZARZADZENIE NR 393/03
PREZYDENTA MIASTA SZCZECINA
z dnia 08 lipca 2003 r.

w sprawie ustalenia zasad przygotowania i redagowania projektów polityk branżowych Strategii Rozwoju Szczecina

Na podstawie § 7 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 136/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie (Dz. Urz. Wojew. Zachodniopomorskiego z dnia 21 marca 2003 roku, Nr 23, poz. 311)

zarządzam, co następuje:

§ 1

W celu realizacji Strategii Rozwoju Szczecina wyznaczam osoby odpowiedzialne za opracowanie projektów, przedłożenie Radzie Miasta do uchwalenia, oraz nadzorowanie realizacji polityk branżowych, w tym za:

1) Miejską politykę ochrony środowiska (kod Ś) - Andrzej Grabiec
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska


2) Politykę przestrzenną miasta (kod P) - Zbigniew Paszkowski
Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej

3) Politykę utrzymania i rozwoju terenów zielonych (kod Z) - Andrzej Grabiec
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

4) Politykę poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście (kod B) - Waldemar Przybylski
Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

5) Politykę edukacyjną miasta Szczecina (kod E) - Elżbieta Masojć
Dyrektor Wydziału Oświaty i Kultury Fizycznej

6) Politykę wspierania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego Szczecina (kod K) - Sławomir Szafrański
Dyrektor Wydziału Kultury i Promocji

7) Politykę mieszkaniową (kod Mk) - Artur Chanaj
Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych

8) Politykę wspierania nauki i szkolnictwa wyższego (kod N) - Jarosław Stępień
Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta

9) Politykę rozwoju społeczeństwa obywatelskiego (kod O) - Paweł Szczyrski
Kierownik Biura ds. Organizacji Pozarządowych

10) Politykę socjalną (kod PS) - Adrian Guranowski
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

11) Politykę prorodzinną miasta Szczecina (kod R) - Adrian Guranowski
Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

12) Politykę kultury fizycznej i rekreacji (kod S) - Elżbieta Masojć
Dyrektor Wydziału Oświaty i Kultury Fizycznej

13) Politykę zdrowotną miasta (kod Zd) - Adrian Guranowski
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

14) Politykę wspierania rozwoju gospodarczego (kod G) - Ryszard Tosiek
Dyrektor Wydziału Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości

15) Politykę rozwoju społeczeństwa informacyjnego (kod I) - Marek Dymek
Dyrektor Wydziału Informatyki

16) Politykę współpracy międzynarodowej (kod Mn) - Jarosław Stępień
Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta

17) Politykę promocyjną Szczecina (kod Pr) - Sławomir Szafrański
Dyrektor Wydziału Kultury i Promocji

18) Politykę transportową (kod T) - Andrzej Grabiec
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

19) Politykę wspierania rozwoju turystyki (kod Tu) - Elżbieta Masojć
Dyrektor Wydziału Oświaty i Kultury Fizycznej

20) Politykę zarządzania strukturami samorządowymi
(kod Za) - Krystyna Szpakowska
Dyrektor Wydziału Organizacyjnego

§ 2

Zobowiązuję osoby wyznaczone do opracowania projektów polityk branżowych do wykonania następujących zadań:
1) przygotowanie projektu Zarządzenia Prezydenta miasta w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania polityki branżowej,
2) opracowanie projektu polityki branżowej zgodnie z założeniami Strategii i wymogami niniejszego Zarządzenia,
3) uzyskanie opinii właściwych branżowo instytucji, organizacji i środowisk odnośnie projektu polityki wraz z wykazem programów realizacyjnych,
4) uzyskanie opinii Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta pod względem zgodności z zapisami Strategii i wymogów niniejszego Zarządzenia,
5) przedstawienie projektu polityki do akceptacji Prezydenta Miasta,
6) przedstawienie projektu uchwały dot. polityki branżowej Radzie Miasta Szczecina,
Termin przedstawienia Radzie Miasta Szczecina projektu uchwały w sprawie polityki branżowej określa harmonogram wdrażania Strategii, zawarty w uchwale Rady Miasta w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina.
§ 3

Projekt uchwały Rady Miasta Szczecina w sprawie przyjęcia polityki branżowej należy opracować zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Polityki branżowe należy opracować w formie zgodnej z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 4

Zasady opracowywania dokumentów określających programy realizacyjne wynikające z polityki branżowej, zostaną ustalone odrębnym zarządzeniem.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr 3016/02 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie zasad redagowania i przygotowania projektów polityk branżowych i programów realizacyjnych.

§ 6

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta .

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Marian Jurczyk


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/10/11, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/10/11 08:30:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/10/11 08:30:57 nowa pozycja