Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2003 r.

Zarządzenie nr 618/03 zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecina

Data podpisania: 2003/11/13

Data wejścia w życie: 2003/11/13


ZARZĄDZENIE NR 618/03
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 13 listopada 2003 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecina

Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) zarządzam, co następuje :

§ 1. Zadania, o których mowa w § 3 Zarządzenia Nr 272/02 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecina (zm. Zarządzenie Nr 278/02 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 4 grudnia 2002r.) oraz w ust. 5 załącznika do ww. zarządzenia zostają zastrzeżone do wyłącznej właściwości Prezydenta Miasta do czasu powołania nowego Sekretarza Miasta.

§ 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 272/02 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu Prezydenta Miasta Szczecina (zm. Zarządzenie Nr 278/02 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 4 grudnia 2002 r.) nie ulegają zmianie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/10/11, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/10/11 13:21:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/10/11 13:21:40 nowa pozycja