Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2003 r.

Zarządzenie nr 31/03 w sprawie Instrukcji określającej organizację i zakres działania archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Szczecinie.

Data podpisania: 2003/01/22

Data wejścia w życie: 2003/01/22


ZARZĄDZENIE Nr 31/03
PREZYDENTA MIASTA SZCZECINA
z dnia 29 stycznia 2003 r.

w sprawie Instrukcji określającej organizację i zakres działania archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Szczecinie.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) w związku art. 6 ust.2 ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002r. Nr 171, poz. 1396 )

zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się Instrukcję określającą organizację i zakres działania archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Szczecinie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom wydziałów oraz kierownikom biur Urzędu Miejskiego w Szczecinie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzgodniono z:
Archiwum Państwowym w Szczecinie
ul. Św. Wojciecha nr 13
70-410 Szczecin
 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/10/10, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/10/10 12:56:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/10/10 12:56:09 nowa pozycja