Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2003 r.

Zarządzenie nr 163/03 w sprawie harmonogram dochodów i wydatków Budżetu Miasta na 2003 rok

Data podpisania: 2003/04/04

Data wejścia w życie: 2003/01/01


ZARZĄDZENIE Nr 163/03
PREZYDENTA MIASTA SZCZECINA
z dnia 4 kwietnia 2003 r.

w sprawie harmonogram dochodów i wydatków Budżetu Miasta na 2003 rok

Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148).

zarządzam, co następuje

§ 1

Ustalam harmonogram dochodów i wydatków budżetu miasta na 2003 rok.
Harmonogram dochodów budżetowych ustala się w szczegółowości do dysponentów i miesięcy zgodnie z załącznikiem nr 1.
Harmonogram wydatków budżetowych ustala się w szczegółowości do dysponentów i miesięcy zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 2

Realizacja wydatków budżetowych nie może przekraczać kwot ustalonych w harmonogramie, o którym mowa w § 1 w układzie narastającym.

§ 3

Dyrektorzy wydziałów i kierownicy biur Urzędu Miejskiego będący dysponentami środków budżetowych realizują dochody i wydatki budżetowe zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 1 i informują podległe i nadzorowane jednostki o harmonogramie.

§ 4

Nadzór nad realizacją harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych powierzam Dyrektorowi Wydziału Księgowości.

§ 5

Traci moc Zarządzenie Nr 324/02 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków Budżetu Miasta na 2003 rok. (zm.Zarządzenie Nr 19/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 22 stycznia 2003 r., Zarządzenie Nr 42/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 06 lutego 2003 r., Zarządzenie Nr 77/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 24 lutego 2003 r.).

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od 1 stycznia 2003 roku.

Prezydent Miasta
Marian Jurczyk
 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/10/10, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/10/10 13:23:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/10/10 13:23:28 nowa pozycja