Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2003 r.

Zarządzenie nr 471/03 w sprawie powołania Zespołuodpowiedzialnego za Politykę rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz koordynatorów programowów realizacyjnych.

Data podpisania: 2003/08/29

Data wejścia w życie: 2003/08/29ZARZĄDZENIE NR 471/03
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 29 sierpnia 2003 r.


w sprawie powołania Zespołu odpowiedzialnego za Politykę rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz koordynatorów programów realizacyjnych

Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 136/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 19 marca 2003 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie, zarządzam co następuje:

§ 1 1. W celu prawidłowej realizacji Uchwały Nr I/N/1155/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 6 maja 2002 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina powołuje się Zespół odpowiedzialny za opracowanie polityki branżowej pn. „Polityka rozwoju społeczeństwa obywatelskiego” w składzie:
Przewodniczący:
1) Paweł Szczyrski - Kierownik Biura ds. Organizacji Pozarządowych,
Zastępca Przewodniczącego:
2) Anna Stępień - Główny Specjalista w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych,
Członkowie:
3) Wioleta Zmorzyńska – Inspektor w Wydziale Oświaty i Kultury Fizycznej,
4) Barbara Nowakowska - Inspektor w Wydziale Oświaty i Kultury Fizycznej,
5) Joanna Kozakowska - Główny Specjalista w Wydziale Kultury i Promocji,
6) Henryk Szelągiewicz - Inspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
7) Tomasz Holona - Podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
8) Krystyna Bartnik – Kierownik Referatu ds. planowania i przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji Miejskich,
9) Stefan Karbownik - Inspektor w Wydziale Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości,
10) Halina Kozar – Makocka - Główny Specjalista w Wydziale Rozwoju Miasta,
11) Jacek Ciochoń - Główny Specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej,
12) Irena Błachowiak - Kierownik Referatu Samorządów Osiedlowych w Biurze Rady Miasta.
2. Członkowie Zespołu mają obowiązek odbywać spotkania co najmniej jeden raz w miesiącu, na których omawiany będzie zakres prac, o którym mowa w § 2.
3. Spotkania Zespołu zwołuje jego Przewodniczący, a pod jego nieobecność Zastępca Przewodniczącego.
4. Zwołujący spotkanie informuje wszystkich członków o terminie i zakresie tematycznym kolejnego spotkania co najmniej 7 dni przez planowanym terminem spotkania.
§ 2. Zespół, o którym mowa w § 1, w zakresie „Polityki rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”, ma za zadanie:
1) opracować politykę branżową,
2) odbywać konsultacje z przedstawicielami właściwych branżowo instytucji, organizacji i środowisk Miasta Szczecina,
3) uzyskać pozytywną opinię Wydziału Rozwoju Miasta pod względem zgodności z zapisami Strategii Rozwoju Miasta,
4) wnioskować do Wydziału Rozwoju Miasta w sprawie likwidacji istniejących lub utworzenia nowych programów realizacyjnych i projektów,
5) uzyskać akceptację Prezydenta Miasta Szczecina,
6) uzyskać akceptację właściwej komisji stałej Rady Miasta Szczecina,
7) przedstawić projekty właściwych uchwał do zaopiniowania Prezydentowi Miasta,
8) przedstawić projekty właściwych uchwał do uchwalenia Radzie Miasta Szczecina.

§ 3. Jednocześnie powołuje się koordynatorów nadzorujących opracowanie i wdrażanie poszczególnych programów realizacyjnych:
1) Irena Błachowiak - Program wzmacniania rad osiedli,
2) Krystyna Bartnik - Program Społecznych Inicjatyw Lokalnych,
3) Paweł Szczyrski - Program instytucjonalnego wzmacniania organizacji pozarządowych.

§ 4. Każdy z członków Zespołu jest odpowiedzialny za:
1) pracę w ramach Zespołu i pracę własną nad „Polityką rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”, programami branżowymi oraz projektami,
2) pomoc we wdrażaniu przyjętych rozwiązań proceduralnych w swoim wydziale macierzystym.

§ 5. Zobowiązuje się Dyrektorów Wydziałów i Kierowników Biur, o których mowa w § 1 ust. 1, do:
1) ścisłej współpracy z Zespołem, o którym mowa w § 1, w zakresie wdrażania przyjętych rozwiązań proceduralnych,
2) oddelegowania osób, o których mowa w § 1, do uczestnictwa w pracach Zespołu.

§ 6. Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta, odpowiedzialnego za sprawy z zakresu koordynowania tworzenia planów i strategii rozwoju miasta.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/10/11, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/10/11 10:08:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/10/11 10:08:00 nowa pozycja