Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2003 r.

Zarządzenie nr 604/03 w sprawie dnia wolnego od pracy.

Data podpisania: 2003/11/05

Data wejścia w życie: 2003/11/05


ZARZĄDZENIE NR 604/03
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 5 listopada 2003r.

w sprawie dnia wolnego od pracy.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) w związku z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 2001r. – III ZP 20/01 (Biuletyn Sądu Najwyższego 2001/II/8), stanowiskiem Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy w sprawie ustalenia wymiaru czasu pracy w maju i listopadzie, opinii prawnej w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy z powodu kumulacji dnia ustawowo wolnego od pracy z tzw. “wolną sobotą” (Nowe Zeszyty Samorządowe – opinie prawne- poz. 28-3/2003) oraz art. 129 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668, Nr 113, poz. 717, z 1999r. nr 99, poz. 1152, z 2000r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127, Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805; z 2002r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam dzień 10 listopada 2003r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Szczecinie.

§ 2. Dzień wolny, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, ustalono w zamian za dzień 2 maja 2003r., który był dniem pracy w Urzędzie Miejskim w Szczecinie.

§ 3. Ustalony w § 1 i 2 niniejszego zarządzenia, dzień wolny stanowi pomniejszenie liczby dni pracy w miesiącu, w którym wystąpiło święto będące dniem wolnym od pracy tj. w dniu 3 maja 2003r.

§ 4. Ustalam czas pracy w dniu 12 listopada 2003r. (środa) jak dla poniedziałku tj. od godz. 900 – 1700 .

§ 5. Zobowiązuję Dyrektorów Wydziałów (Kierowników Biur) oraz Kierownika Filii Urzędu do zapewnienia pracy w nadzorowanych komórkach organizacyjnych zgodnie z powyższymi zasadami.

§ 6. Zobowiązuję Rzecznika Prasowego Urzędu Miejskiego w Szczecinie do poinformowania mieszkańców Szczecina o ustaleniach wynikających z niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/10/11, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/10/11 13:19:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/10/11 13:19:46 nowa pozycja