Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2003 r.

Zarządzenie nr 525/03 w sprawie ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Szczecinie na podstawie umowy o pracę.

Data podpisania: 2003/09/29

Data wejścia w życie: 2003/09/29


ZARZĄDZENIE NR 525/03
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 29 września 2003r.

w sprawie ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Szczecinie na podstawie umowy o pracę.

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717) w związku z art. 94 pkt 9 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668, Nr 113, poz. 717, z 1999r. nr 99, poz. 1152, z 2000r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127, Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, nr 123, poz. 1354, nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805; z 2002r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679) oraz § 69 ust. 6 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 136/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 19 marca 2003r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 21 marca 2003r. Nr 23, poz. 311, zm. : zarządzenie Nr 487/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 5 września 2003r.zmieniajace Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Szczecinie) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ocenom kwalifikacyjnym podlegają pracownicy samorządowi zatrudnieni w Urzędzie Miejskim w Szczecinie na podstawie umowy o pracę, zwani dalej “pracownikami”.

2. Nowo zatrudnieni pracownicy podlegają ocenie, o której mowa w ust. 1, zwanej dalej “oceną”, jeżeli uzyskali zgodę na zatrudnienie na czas nieokreślony.

§ 2. 1. Oceny przeprowadzane są nie częściej niż dwa razy do roku, w terminach ustalonych przez Sekretarza Miasta.

2. Nadzór nad przeprowadzaniem przedmiotowego postępowania sprawuje Sekretarz Miasta.

§ 3. Oceny dokonywane są w oparciu o następujące kryteria:

1) kwalifikacje i przygotowanie zawodowe oraz wykorzystanie ich przy wykonywaniu obowiązków służbowych,
(przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zadań),

2) pogłębianie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych
(w formach zinstytucjonalizowanych i w postaci samokształcenia, bieżące obserwowanie zmian w obowiązujących na danym stanowisku pracy przepisach prawa, łatwość uczenia się),

3) prawidłowość, dokładność, samodzielność i terminowość wykonywania zadań
(umiejętność inicjowania i samodzielnego realizowania zadań, umiejętność radzenia sobie ze sprawami nietypowymi, umiejętność szybkiego i precyzyjnego analizowania sytuacji, kompetentność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań, umiejętność w stosownym czasie podejmowania odpowiednich decyzji, przedłużanie czasu wykonywania zadań, konieczność ciągłego poprawiania zaistniałych błędów i nieprawidłowości w realizacji zadań, utrzymywanie porządku w prowadzonej dokumentacji i na stanowisku pracy),

4) bezstronność, sprawność i jakość obsługi interesantów
(świadomość usługowej roli Urzędu, umiejętność umacniania zaufania do organów samorządowych oraz autorytetu Urzędu, dbałość o dobro interesantów przy podejmowaniu decyzji, chęć służenia pomocą, przyjazny i uprzejmy stosunek do interesantów),

5) efektywność wykorzystania czasu pracy
(umiejętność organizowania własnej pracy, zajmowanie się wyłącznie sprawami służbowymi, umiejętność podziału zadań z uwzględnieniem bieżących potrzeb, marnowanie czasu na zbędne czynności, czas wykonywania zadań a efekty pracy),

6) umiejętność tworzenia właściwego wizerunku pracownika samorządowego oraz umacniania zaufania do organów samorządowych i autorytetu Urzędu
(uprzejmość, schludny i właściwy ubiór, kultura osobista i poczucie taktu, odpowiednie zachowanie się w pracy i poza pracą, zachowanie dyskrecji i poczucie odpowiedzialności za posiadane informacje, przestrzeganie ustalonych procedur, przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej, przestrzeganie dyscypliny pracy, stosunek do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, przedkładanie osobistych celów nad zadania Urzędu, opuszczanie bez powodu i zgody przełożonego stanowiska pracy),

7) stosunek do przełożonych i współpracowników
(uprzejmy, szczery, pełen szacunku i taktu stosunek do przełożonych, chęć współpracy i zastępstwa w przypadku takiej konieczności, chęć pomocy współpracownikom, umiejętność pracy w zespole i dzielenia się doświadczeniem zawodowym ze współpracownikami, interesowność (pomaganie innym, gdy to się opłaca), nie stosowanie się do zasad hierarchii służbowej).

§ 4. 1. Oceny kwalifikacyjne przeprowadza Komisja Oceniająca w składzie:

1) Dyrektor lub Zastępca Dyrektora Wydziału, w którym zatrudniony jest pracownik - Przewodniczący Komisji,

2) bezpośredni przełożony pracownika – Członek Komisji,

3) Dyrektor Wydziału Organizacyjnego lub Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjnego lub Kierownik Referatu Kadr i Szkolenia - Członek Komisji.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, oceniając pracownika według danego kryterium stosują następujące oceny:

1) ocena wyróżniająca – gdy zdecydowana większość opisów danego kryterium oceniona została jako wyróżniające,

2) ocena pozytywna – gdy zdecydowana większość opisów danego kryterium oceniona została jako pozytywne,

3) ocena negatywna.

3. Łączna ocena zapisywana jest w postaci:

1) oceny wyróżniającej – gdy co najmniej 80% kryteriów została oceniona jako wyróżniająca,

2) pozytywnej - gdy ponad połowa kryteriów oceniona została jako pozytywne,

3) negatywnej.

4. Oceny mogą mieć następujące skutki:

1) pozostawienie pracownika na zajmowanym stanowisku,

2) awansowanie na wyższe stanowisko,

3) zaliczenie pracownika do kadry rezerwowej na stanowiska kierownicze,

4) rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem.

§ 5. 1. Oceny przeprowadzane są w oparciu o Arkusz Oceny Kwalifikacyjnej, zwany dalej “Arkuszem Oceny”, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

2. Arkusz Oceny podlega włączeniu do akt osobowych pracownika.

§ 6. 1 Ocenę podaje się do wiadomości ocenianego pracownika.

2. Pracownikowi przysługuje prawo odwołania się od oceny do Sekretarza Miasta w terminie 7 dni od dnia zapoznania się z jej treścią.

3. Sekretarz Miasta zajmuje stanowisko w ciągu 14 dni od dnia wniesienia odwołania przez pracownika.

4. Zajmując stanowisko Sekretarz Miasta:

1) zmienia ocenę, jeżeli argumenty przedstawione przez pracownika w odwołaniu uzna za zasadne, albo

2) utrzymuje ocenę, jeżeli argumenty przedstawione przez pracownika w odwołaniu uzna za bezprzedmiotowe.

§ 7. Na procedurę oceniania pracowników składają się następujące czynności:

1) ocena pracowników przez osoby, o których mowa w § 4, w oparciu o Arkusz Oceny,

2) powiadomienie pracowników o uzyskanych ocenach i przyjmowanie ewentualnych uwag i zastrzeżeń do tych ocen,

3) wnoszenie odwołań od ocen przez pracowników do Sekretarza Miasta,

4) odpowiedzi na odwołania pracowników,

5) dołączenie Arkuszy Ocen do akt osobowych pracowników.

§ 8. 1. Po przeprowadzeniu ocen Dyrektorzy Wydziałów/Kierownicy Biur przekazują Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego:

1) wypełnione Arkusze Ocen,

2) sprawozdanie z przeprowadzonej oceny pracowników Wydziału/Biura obejmujące w szczególności:

a) ogólną ocenę poszczególnych kategorii pracowników ,

b) projekt wniosków kadrowych dot. m.in. awansowania, przeszeregowania czy rozwiązania umowy o pracę.

2. Dyrektor Wydziału Organizacyjnego sporządza zbiorcze sprawozdanie z przeprowadzonej oceny pracowników w terminie 30 dni od jego zakończenia, zwane dalej “zbiorczym sprawozdaniem”, obejmujące w szczególności informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

3. Zbiorcze sprawozdanie przedkłada się Sekretarzowi Miasta.

4. Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania przez Sekretarza Miasta zostaje ono włączone do dokumentacji oceniania pracowników prowadzonej przez Wydział Organizacyjny.

§ 9. Traci moc Zarządzenie Nr 263/99 Prezydenta miasta Szczecina z dnia 25 listopada 1999r. w sprawie okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Szczecinie na podstawie umowy o pracę.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/10/11, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/10/11 11:48:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/10/11 11:48:46 nowa pozycja