Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2003 r.

Zarządzenie nr 689/03 w sprawie odstąpienia od waloryzacji opłat za dzierżawę gruntów komunalnych w 2004 roku.

Data podpisania: 2003/12/30

Data wejścia w życie: 2003/12/30


ZARZĄDZENIE Nr 689/03
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie odstąpienia od waloryzacji opłat za dzierżawę gruntów komunalnych w 2004 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. , Nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, Nr 177, poz. 1725) zarządzam co następuje:

§ 1. Odstąpić od waloryzacji opłat za dzierżawę gruntów komunalnych w roku 2004 o wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych ustalony na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym RP “Monitor Polski” wynoszący 0, 6% w 2003 roku i pozostawić czynsz za dzierżawę gruntów komunalnych na poziomie stawek obowiązujących w 2001 roku.

§ 2. Odstąpić w okresie od 01. 01. 2004 r. do 30. 06. 2004 r. od waloryzacji stawek opłat za najem, dzierżawę i bezumowne korzystanie z terenów pod garażami, na gruntach komunalnych, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych ustalonym na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym RP “Monitor Polski” za kolejne okresy sześciomiesięczne i pozostawić na poziomie stawek obowiązujących w II półroczu 2003r.

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Dyrektorowi Wydziału Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Marian Jurczyk


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/10/12, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/10/12 08:47:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/10/12 08:47:53 nowa pozycja