Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2003 r.

Zarządzenie nr 588/03 w sprawie zmiany w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla Urzędu Miejskiego w Szczecinie.

Data podpisania: 2003/10/30

Data wejścia w życie: 2003/10/30


ZARZĄDZENIE NR 588/03
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 30 października 2003r.

w sprawie zmiany w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla Urzędu Miejskiego w Szczecinie.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568) oraz § 13 ust.7 i § 15 Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. Nr 112, poz. 1319, z 2003r. Nr 69, poz.636), z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1. Jednolity rzeczowy wykaz akt, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1319, z 2003r. Nr 69, poz.636), rozbudowuje się dla Urzędu Miejskiego w Szczecinie o nowe symbole i hasła klasyfikacyjne jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/10/11, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/10/11 13:15:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/10/11 13:15:37 nowa pozycja