Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2003 r.

Zarządzenie nr 141/03 w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2003 rok

Data podpisania: 2003/03/20

Data wejścia w życie: 2003/03/20


ZARZĄDZENIE NR 141/03
PREZYDENTA MIASTA SZCZECINA
z dnia 20 marca 2003 r.

w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2003 rok

Na podstawie § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz.U.Nr 100 poz.1077; z 2002 r. Nr 12,poz.113) w związku z art. 99 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U.Nr 113, poz.984, Nr 127, poz.1089, Nr 214 poz.1806 )

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Szczecin w części dotyczącej zadań gminy, przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji na ten cel oraz kwotę dochodów budżetu państwa związanych z realizacją tych zadań ustalone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na podstawie ustawy budżetowej na rok 2003, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu, przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji na ten cel oraz kwotę dochodów budżetu państwa związanych z realizacją tych zadań ustalone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na podstawie ustawy budżetowej na rok 2003, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Szczecin w części dotyczącej zadań gminy, przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji na ten cel ustaloną przez Prezesa Krajowego Biura Wyborczego na podstawie ustawy budżetowej na rok 2003, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Marian Jurczyk


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2011/10/10, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Dawid Milewski, dnia: 2011/10/10 13:16:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dawid Milewski 2011/10/10 13:16:35 nowa pozycja